مبانی پدیدارشناسی اخلاق

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

mkhodadadi8@gmail.com

چکیده

پدیدارشناسی اخلاق تنها رشته‌ای است که می‌تواند جنبه‌های تجربی یا کیفی قلمرو ارزش‌ها را بررسی کند و همانند روان‌شناسی اخلاق صرفاً به جنبه‌های کارکردی آن محدود نیست. پدیدارشناسی یا تجربۀ پدیداری به چند معنا به‌کار می‌رود و آنچه در این‌جا مورد نظر است، پدیدارشناسی به معنای از سرگذراندن حالتی ذهنی به صورت اول‌شخص است، اما در مورد این‌که کدام حالات ذهنی می‌توانند تجربۀ پدیداری داشته باشند، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی برای آن خصیصۀ پدیداری را لازم می‌دانند و برخی نمی‌دانند؛ کسانی هم که لازم می‌دانند، یا خصیصۀ پدیداری را مختص به ادراکات حسی می‌دانند یا در مورد حالات ذهنی غیرحسی هم قائل به خصیصۀ پدیداری‌اند. در این مقاله به چگونگی امکان پدیدارشناسی اخلاق بر اساس این سه دیدگاه و مسئلۀ اشتراک و تمایز میان تجربه‌های اخلاقی می‌پردازیم و در پایان، به دو اشکال که دربارۀ امکان پدیدارشناختی اخلاق مطرح شده می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Moral Phenomenology

نویسنده [English]

 • Maryam Khodadadi
چکیده [English]

Moral phenomenology is the only discipline that can study the experiential or qualitative aspects of the realm of values and is not, like moral psychology, limited to the functional aspects of the values. Phenomenology or phenomenal experience has different meanings and what we have in mind here is the undergoing of a mental state from the first-person perspective, but there is controversy among philosophers as to what mental states can be phenomenally experienced; some require the phenomenal character and some do not; some of those who require the phenomenal character restrict it to the perceptual experiences and some generalize it to the non-perceptual too. In this paper, I will deal with the possibility of moral phenomenology on the basis of these views, and then deal with the problem of commonality and distinction. Finally two objections to the possibility of moral phenomenology will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phenomenology
 • Morality
 • Phenomenal Character
 • Perception
 • distinction
 • value
 • fact
 1. Annas, J., (2007) "The Phenomenology of Virtue," Phenomenology and Cognitive Science,7, pp.21-34.
 2. Broad, C. D., (1930) Five Types of Ethical Theory, London: Routledge and Kegan Paul.
 3. Gill, M. B., (2007)“Variability and moral phenomenology, ” Phenomenology and Cognitive Science 7, p. 99-113.
 4. Haidt, J., (2001) "The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment," Psychological Review, p. 818.
 5. Harman, G., (1977) The Nature of Morality, Oxford: Oxford University Press.
 6. Horgan, T. & Timmons, M., (2007) “Prolegomena to a Future Phenomenology of Morals,” Phenomenology and Cognitive Science 7, p.115-131.
 7. Kriegel, U., (2007) "Foundations of Moral Phenomenology," Phenomenology and Cognitive Science,7, pp. 1-15.
 8. Mandelbaum, M., (1955) The Phenomenology of Moral Experience, Glencoe, The Free Press.
 9. Masrour, F., (2011) "Is Perceptual Phenomenology Thin?" Philosophy and Phenomenological Research.
 10. Nagel, T., (1974) "What is it like to be a bat?" Philosophical Review, 83, pp. 435–450.
 11. Pitt, D., (2004) "The Phenomenology of Cognition; or What is it Like to Think that P?" Philosophy and Phenomenological Research, 69, pp. 1–36.
 12. Ross, W. D., (1939) The Foundations of Ethics, Oxford: Oxford University Press.
 13. Sinnott-Armstrong, W., (2007) “Is Moral Phenomenology Unified?” Phenomenology and Cognitive Science 7: 85-97.
 14. Tolhurst, W., (2007) "Seeing What Matters: Moral Intuition and Moral Experience," Phenomenology and Cognitive Science, 7.
 15. Van Gulick, Robert, "Consciousness", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/consciousness/>/