دین و فلسفه هرمنوتیک

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

چکیده

فلسفه
دین چه نوع فلسفه اى است؟ این پرسش حاکى از آن است که انواع دیگر فلسفه یا دست کم
نظریه هاى مختلفى در باره چیستى فلسفه وجود دارد. فلسفه دین چنان چه به عنوان
فلسفه دینى در نظر گرفته شود, پذیراى تفاسیر متعدّدى است.1 حالت اضافه مى تواند
حالت اضاله مفعولى و یا حالت اضافه فاعلى باشد. در این مقاله, مایلم تا درباره هر
دو حالت به بحث بپردازم. فلسفه در حالت اضافه فاعلى, در متن دین جاى مى گیرد; [در
این حالت] فلسفه, به عبارتى, مشتق از دین است, ابتدا دین لحاظ مى شود و [سپس]
فلسفه آن چه را دین بیان مى کند, به وسیله هرمنوتیک2 آشکار مى سازد. از این رو, من
فلسفه را نیز فلسفه هرمنوتیکى در نظر خواهم گرفت; این نکته را هنگام بحث درباره
حالت اضافه مفعولى توضیح خواهم داد. فلسفه, چنان چه به عنوان فلسفه هرمنوتیکى در
نظر گرفته شود, بر روى پدیده دین تأمّل مى کند, آن را توضیح مى دهد و درباره آن,
پرسش هاى فلسفى خاصى را مطرح مى کند. فلسفه دین در درجه نخست فلسفه است و درباره
مسائل خاصى, که به سختى مى توان آن ها را بیان کرد, [اما]3 ذاتى فلسفه اند, بحث مى
کند. بنابراین, برداشت هر کس از فلسفه در عین حال, تعیین کننده برداشت او از فلسفه
دین نیز خواهد بود. معناى فلسفه دین را باید در کنار سابقه و زمینه پیشین فرد در
فلسفه به عنوان نقطه شروع مورد بحث قرار داد.
عنوان مقاله [English]

دین و فلسفه هرمنوتیک

نویسنده [English]

  • ven beder
Vedder, Ben, زReligion and hermeneutic philosophyس, Internotional Journal for hilosophy of Religion, 51: 39 - 54, 2002.
1. Walter van Herek, زDe taak van de godsdienstfilosoicس, Bijdragen, tijdschrift voor Filosofie en theologie 59 (1998): 429-452.
2. hermeneutic

3 مطالبى را که مترجم در میان قلاب ها آورده, صرفاًبراى توضیح بیش تر مطالب افزوده شده است. (م)

4. M. Heidegger
5. Martin Heidegger, Being and time, trans. John Macquarrie & Edward Robinson(Oxford: Basil Blackwell, 1962), p.19.
6. intellectual gregorian chant

سرود دینى کلیساى گریگوریان ارمنستان که از ابتکارات پاپ گریگورى (540ـ 604 م) در قرن ششم میلادى بوده است.(م)

7. این تعبیر اخذ شده است از: Walter van Herck,زDe taakس p. 429
8. See Theo de Boer, De God van de God van Pascal. Op het grensgebied van filosfic en theologie (The Hague: Meinema, 1989), P. 45.

هم چنین نک: اظهارنظر من درباره این کتاب

Ben Veder زZin en zijn, over het primaat van: de zin in vraag naar het zijnس, in: Henk Vroom (ed), De God van de filosofen en de God van de bijbel (Zoetermeer: Meinema, 1991), pp. 40-60.
9. Gadammer
10. Anselm

11. منظور پنج دلیلى است که توماس آکویناس براى اثبات وجود خداوند اقامه کرده است. (م)

12. Thomas Aquinas
13. Van Herck, De taakص, P. 429.
14. Spinoza
15. religious intolerance.
16. Lowith
17. Leibniz
18. constructions
19. non-comittal
20. Kant
21. Truth and Method [Wahrheit und Methode]
22. Hans-Gerorg Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzںge einer philosophischrn Hermeneutik (Tں bingen: J. C. B. Mohr, 1975) .
23. historificatio
24. anthropologicalization.
25. Heidegger, Being and time, p. 56.
26. Pual Ricoaur, Temps et Rژcit, I (Parisُur: ƒditions du Seuil, 1983), p.13.
27. Heidegger, Beig and time, p. 201.
28. Wittgenstein.
29. Ludwig Wittgenstein, Schriften, I (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1960), p. 520.
30. is-not.
31. is

32 . اطلاعات ارائه شده در این جا مأخوذ است از:

Donald Loose, شMetafysiek en meta-taal: Over analoge en metaforische Godsnamen, in Gerrit de Grunt, Piet Leenhouwers & Donald Loose (eds), De weerbarstige werkelijkheid. Essays over metafysiek (Tilburg: Tilburg Univesity Press, 1989), pp. 68-92; especially pp.84 ff.
33. discourse
34.. Loose, Idid., p.88.
35. Richard Kearny
36. Richard Kearny, Poetics of Imagining, From Husserl to Lyotard (London: Harper Collins Academic, 1991), p. 152.
37. text
38. Semantic
39. lamb
40. Paul Ricaur, شStellung und Function der Metapher in der biblischen Spracheص, Paul Ricaur & Eberhard Jںngel, Metapher, Zur Hermeneutik religiڑser Sprache Sonderheft Evangelische Theologie (Mںnchen: Kaiser Verlag 1974), p. 45.
41. Donald Loose, زVoor een theologie van de metafoorس, Belgisch Tijscrift voor filologie en Geschiedenis 68 (1990): 593.

42 . indifferentism; اعتقاد به این که همه ادیان و مذاهب به یک اندازه معتبرند.
43.
hypokeimenon اصطلاحى است که در زبان یونان معناى آن, ذات, اساس, موضوع و محل اشیاى مادى است.(م)

44. Ad Peperzak, Zoeken naar zin, proeven, uan wijsbegeerte (Kampen: Kok Agora, 1990), pp.65.