نویسنده = یاسر پوراسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. صورت‌بندی نظریۀ ابن ‌سینا دربارۀ کیفیات محسوس

دوره 15، شماره 59، پاییز 1389، صفحه 64-82

یاسر پوراسماعیل


2. استدلال‌هایی به سود و زیان بازنمودگرایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1389، صفحه 2-22

یاسر پوراسماعیل


3. بررسی استدلال شفافیت به ‌‌‌نفع بازنمودگرایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389، صفحه 87-109

یاسر پوراسماعیل