استدلال‌هایی به سود و زیان بازنمودگرایی

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

pouresmail@isca.ac.ir

چکیده

استدلال از طریق به نظر رسیدن و استدلال از طریق خصوصیات بازنمودی‌ای که در ویژگی‌های پدیداری وجود دارند (مانند شرایط صدق و دقت تجربه و بافت مفهومی آن)، از جمله استدلال‌هایی هستند که به نفع بازنمودگرایی مطرح شده‌اند. بازنمودگرایی دربارۀ خصیصۀ پدیداری تجربۀ آگاهانه از دو مدعا تشکیل شده است؛ یکی این‌که هیچ تغییر پدیداری‌ای بدون تغییر در محتوای بازنمودی ممکن نیست و دوّم این‌که هیچ تغییری در محتوای بازنمودی بدون تغییر پدیداری امکان ندارد. مثال‌های نقضی برای هر یک از این دو مدعای بازنمودگرایی مطرح شده‌اند؛ برخی از آنها به مواردی اشاره می‌کنند که در آنها تغییر پدیداری رخ می‌دهد، هرچند تغییری در محتوای بازنمودی وجود ندارد و دستۀ دوم به مواردی اشاره می‌کنند که در آنها محتوای بازنمودی تغییر می‌کند، بی‌آن‌که ویژگی‌های پدیداری تغییر کنند. در این مقاله، استدلال‌های فوق و مثال‌های نقض آن بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arguments For and Against Representationalism

نویسنده [English]

  • Yasser Pouresmail
چکیده [English]

Among arguments for representationalism about the phenomenal character of an experience are argument from seeming and argument from the representational features that exist in phenomenal properties; features such as the truth and accuracy conditions of phenomenal experiences and their intensional context. Representationalism consists of two claims: one that no phenomenal change is possible without a change in the representational content, and the other that no change in the representational content is possible without a phenomenal change. Each of the two claims is subject to counterexamples; cases in which there is a phenomenal change without a representational change or a representational change without a phenomenal change. In this paper, the two arguments for representationalism and its counterexamples will be examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • representationalism
  • seeming
  • truth and accuracy
  • intensional context
  • racism
  • sexism
  • ageism
  • bodily sensations
1.      پوراسماعیل، یاسر، (1389) «بررسی استدلال شفافیت به نفع بازنمودگرایی»، نقد و نظر، شمارۀ 57، سال پانزدهم، شمارۀ اول، ص87 - 109 .
2.      Block, N., (1990) "Inverted Earth", Philosophical Perspectives, 4:53-79.
3.      ـــــــــ , (1995) "Ruritania Revisited", Philosophical Issues, 6:171-187.
4.      ـــــــــ , (1999) "Sexism, Ageism, Racism, and the Nature of Consciousness", Philosophical Topics 26 (1):39-70.
5.      ـــــــــ , (2003) Mental Paint, Martin Hahn & B. Ramberg (eds.), Reflections and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Burge, MIT Press.
6.      Boghossian, P. & Velleman, M., (1989) "Color as a Secondary Quality", Mind, 98 (January):81-103.
7.      Bourget, D., (2007) Perceptual Distortion, forthcoming, (available at www.dbourget.com).
8.      Byrne, A., (2001) "Intentionalism Defended", Philosophical Review, 110 (2):199-240.
9.      Dilworth, J., (2007) "Representationalism and Indeterminate Perceptual Content", Phenomenology and the Cognitive Sciences, 6 (3):369-387.
10.    Kriegel, U., (2009) "Self-Representationalism and Phenomenology", Philosophical Studies, 143 (3):357-381.
11.    Lutze, M., et. Al, (1990) "Genetic Studies of Variation in Rayleigh and Photometric Matches in Normal Trichromats", Vision Res., Vol. 30, 1, 149-162.
12.    Lycan, W., (1996) Consciousness and Experience, MIT Press.
13.    Peacocke, A., (1993) Sense and Content: Experience, Thought, and Their Relations, Oxford University Press.
14.    Siewert, C., (1998) The Significance of Consciousness, Princeton University Press.
15.    Horgan, T., & Tienson, J., (2002) "The Intentionality of Phenomenology and the Phenomenology of Intentionality," David J. Chalmers (ed.), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press.
16.    Tye, M., (1998) "Inverted Earth, Swampman, and Representationalism", Philosophical Perspectives, 12:459-78.
17.    ـــــــــ , (2000) Consciousness, Color, and Content, MIT Press.
18.    ـــــــــ, (2006)"Absent qualia and the mind-body problem", Philosophical Review, 115 (2):139-168.