نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) (JPT) - پرسش‌های متداول