بررسی برهان اجماع عام برای اثبات وجود خدا بر اساس تقریر لیندا زاگزبسکی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

برهان اجماع عام از ‌جمله برهان‌های اثبات وجود خدا است. در این برهان باور عمومی به وجود خدا دلیلی برای وجود اوست. اگرچه این برهان به اندازۀ برهان‌های دیگر مورد توجه فیلسوفان قرار نگرفته، ولی با این حال همیشه مورد بحث، بررسی، اصلاح و تعدیل بوده است. در چند دهۀ اخیر با مطرح‌شدن بحث‌های جدید در معرفت‌شناسی، لیندا زاگزبسکی، معرفت‌شناس و فیلسوف دین معاصر، تقریر جدیدی از این برهان ارائه داده است. او معتقد است که تقریر سنتی این برهان که بر اساس استنتاج بهترین تبیین صورت‌بندی‌شده دارای اشکال است و تبیین‌های رقیب، مثل تبیین روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه نیز معقول به نظر می‌رسند. زاگزبسکی برهان اجماع عام بر وجود خدا را بر اساس بحث‌های خود در معرفت‌شناسی اعتماد صورت‌بندی می‌کند. او با نقد خودمداری معرفتی معتقد است اعتماد معرفتی به قوای معرفتی خویشتن ما را ملزم می‌کند که به قوای معرفتی دیگران نیز اعتماد داشته باشیم؛ بنابراین این واقعیت که دیگران به خدا باور دارند، یک دلیل فی‌بادی‌النظر برای باور به وجود خداوند است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان خواهیم داد که تقریر زاگزبسکی مشکلات تقریرهای پیشین را ندارد و با وجود مشکلاتی که دارد، از جهاتی از تقریرهای سنتی موفق‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Linda Zagzebski’s Formulation of the Consensus Gentium Argument for God’s Existence

نویسندگان [English]

  • Sajjad Khaki Sedigh 1
  • Mansour Nasiri 2
1 MA, Philosophy of Religion, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty member, University of Tehran, Farabi Campus, College of Theology, Department of Philosophy. Tehran, Iran
چکیده [English]

The consensus gentium argument is a commonly cited argument in favor of the existence of God. It draws upon the widespread belief in God as evidence supporting His existence. Although the argument has not received the same level of attention from philosophers as other arguments, it has nevertheless been a subject of ongoing debate, modification, and revision. In recent decades, as new debates in epistemology emerged, Linda Zagzebski, a prominent contemporary epistemologist and philosopher of religion, presented a fresh formulation of the consensus gentium argument. She finds the traditional formulation of the argument, based on inference to the best explanation, to be problematic, as there are viable alternative explanations, such as psychological and sociological factors, that can account for the widespread belief in God. Zagzebski develops her version of the consensus gentium argument for the existence of God by incorporating her insights from the epistemology of trust. Challenging the notion of epistemic authority, she asserts that placing trust in our own cognitive faculties necessitates trusting the cognitive faculties of others as well. Consequently, the presence of widespread belief in God among others serves as prima facie evidence supporting the existence of God. By employing an analytical approach, this article asserts that Zagzebski's formulation overcomes the challenges encountered by previous versions of the argument. While acknowledging its own limitations, it contends that Zagzebski's formulation proves to be more successful than traditional formulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arguments for God’s existence
  • consensus gentium argument
  • epistemology of trust
  • epistemic trust
  • Linda Zagzebski
1.    رامین، فرح؛ سیفعلی‌پور، مریم. (1397). اجماع عام یا فطرت. فصلنامه اندیشه نوین دینی، 14(55)، صص 73-90.
2.    محمدرضایی، محمد. (1388). پژوهشی در باب برهان اجماع عام و مقایسه آن با برهان فطرت. فصلنامه پژوهش‌های فلسفی کلامی دانشگاه قم، 10(4)، صص 109-125.

3.    Anderson, C. (2014). Epistemic authority and conscientious belief. European Journal for Philosophy of Religion, 6(4), pp. 91-99.
4.    Aristotle. (2005). Metaphysics. NuVision Publications, LLC.
5.    Aronson, E. (1995). The Social Animal New York. H. Freeman.
6.    Baier, A. (1995). Trust and Anti-Trust. Moral Prejudices: Essays on ethics. Harvard University Press.
7.    Edwards, P. (2006). Common consent arguments for the existence of god. The Encyclopedia of Philosophy 2nd edition. vol. 2. Edited by Borchert, D. M.
8.    Fricker, E. (2006). Testimony and epistemic autonomy. The epistemology of testimony, 225-250.
9.    Hume, D. (1999). An Enquiry concerning Human Understanding. Oxford Philosophical Texts. Edited by Tom L. Beauchamp.
10.    Pritchard, D. and Ryan, S. (2014). Zagzebski on Rationality. European Journal for Philosophy of Religion, 6(4), pp. 39-46.
11.    Rollins, J. (2015). Beliefs and testimony as social evidence: Epistemic egoism, epistemic universalism, and common consent arguments. Philosophy Compass, 10(1), pp. 78-90.
12.    Zagzebski, L. T. (2007). Ethical and epistemic egoism and the ideal of autonomy. Episteme: a journal of social epistemology, 4(3), pp. 252-263.
13.    Zagzebski, L. T. (2009). On epistemology. Wadsworth Cengage learning.
14.    Zagzebski, L. T. (2011). Epistemic self-trust and the Consensus Gentium argument. Evidence and religious belief, pp. 22-36. Oxford University Press.
15.    Zagzebski, L. T. (2012). Epistemic authority: A theory of trust, authority, and autonomy in belief. Oxford University Press.
16.    Zagzebski, L. T. (2013). Self-trust and the natural desire for truth. Letter from the Editors, 209.
17.    Zagzebski, L. T. (2014). Epistemic authority and its critics. European Journal for Philosophy of Religion, 6(4), pp.169-187.
18.    Zahavi, D. & Gallagher, S. (2005). Phenomenological approaches to self-c. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, pp.207-222.