تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی تنهایی وجودی و ارائۀ رهیافت‌های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد- مدرس دانشگاه

2 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

موضوع نوشتار پیش‌رو تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی دغدغۀ «تنهایی وجودی» و ارائۀ رهیافت‌های آن از سوی اروین یالوم و ملاصدرا است. یالوم بر این باور است که انسان‌ها می‌باید تنهاییِ وجودی را در پیوندیافتگی با دیگران مدیریت نمایند؛ حال یا پیوند با هم‌نوع و یا با موجودی الهی. او در تبیین رهیافت خود معتقد است که پسندیده‌ترین شکل پیوند با دیگران، می‌باید بر پایۀ «عشق عاری از نیاز» باشد. ملاصدرا نیز بر این باور است که تمامی موجودات از جمله انسان، عین‌الربط به وجود پروردگار دانسته می‌شوند. در این مقاله، نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی_‌ تحلیلی، رهیافت‌های یالوم و صدرا را در رهایی از تنهایی وجودی مطالعه نموده‌اند. در رهیافت صدرایی دو رویکرد ملحوظ بوده است: 1. رویکردِ حکیمانه (دقیق) با محوریت وحدت تشکیکیِ وجود و رابط‌انگاری موجودات؛ 2. رویکرد عارفانه (ادقّ) با محوریت وحدت شخصیۀ هستی و نمودانگاری موجودات. یافتۀ پژوهش حاضر این گردید که یکی از بهترین مصادیق «عشق عاری از نیاز» در حکمت متعالیه نهفته است که ملاصدرا از آن با عنوان «عشق ذاتی و فطری موجودات به حق‌تعالی» یاد نموده است. نتیجه آن گردید که با وجود مبانی صدرایی پیرامون وجود انسان، «تنهایی وجودی» بی‌معنا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The semantic, and ontological explanation of "existential Isolation" in Existential psychotherapy and transcendent Theosophy and presenting its approaches from Ervin D. Yalom and Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hoseinpour Tonekaboni 1
  • Jahangir Masoudi 2
  • Sayyed Mortaza Hoseini 2
1 ------------
2 Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The subject of this article is to explain the concern of "existential Isolation" and to present its approaches by Ervin Yalom and Mulla Sadra. Yalom believes that human beings should manage existential Isolation in connection with others; Now either a connection with the same kind or with a divine being. Accordingly, in his view, the main supporter in dealing with existential Isolation is of a relational nature. In addition to his main approach (bonding with one another), he believes that liberation from existential Isolation is possible for many in a "relationship with God." Mulla Sadra also believes that all beings, including human beings, are the same as the existence of God. In this article, the authors, by adopting a descriptive-analytical method, have presented the approaches of Yalom and Mulla Sadra in getting rid of existential loneliness. In Mulla Sadra's approach, two approaches have been considered: 1. A precise approach; 2. The approach of cognition. The outcome of the present study was that Yalom's approach is self-destructive and contradictory; And the reduction of existential Isolation is possible only on the basis of Sadra's view, that is, man's evolutionary attachment to the Supreme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Isolation
  • Relation
  • Communication with each other
  • Illuminated addition
  • Deputy Governor
  • Manifestation
  • Dialogue
* قرآن کریم.
1. جوادی آملی، عبدالله. (1382). رحیق مختوم (تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، ج9). قم: اسراء.
2. جوادی آملی، عبدالله. (1385). تسنیم (ج8). قم: اسراء.
3. حسینی طهرانی، سید محمدحسین. (1419ق). توحید علمی و عینی در مکاتیب حِکمی و عرفانی. مشهد: علامه طباطبایی(رحمة الله). 
4. ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. (1360). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
5. ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. (1366). تفسیر القرآن الکریم (ج5). قم: بیدار.
6. ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. (1381). کسر اصنام الجاهلیة (مقدمه و مصحح و تعلیق: دکتر جهانگیری). تهران: بنیاد حکمت صدرا.
7. ملاصدرا، صدرالدین محم شیرازی. (1981م). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة (ج1، 2، 6 و 7). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
8. طباطبایی، سید محمدحسین. (1362). نهایة الحکمة. قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
9. لاهیجی، محمد جعفر بن محمد صادق. (1386). شرح رسالة المشاعر. قم: بوستان کتاب.  
10. ویلاند برستون، جوآن. (1378). لذت و رنج تنهایی: تنهایی و انسانِ امروز (مترجم: حسین کیانی). تهران: عطایی

11. Yalom, Irvin. D. (1980). Existential psychotherapy. the United States of America: basic books.