انسان اصیل کیست؟ تحلیل انتقادی خوانش مصطفی ملکیان از مفهوم «اصالت» با ابتنا بر دیدگاه چارلز تیلور

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی فلسفۀ تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مسئلۀ پژوهش حاضر بررسی انتقادی خوانش مصطفی ملکیان از مفهوم اصیل‌بودن است. برای این منظور، نخست کوشیده‌ایم آرای ملکیان در‌بارۀ این مفهوم را در آثار وی واکاوی کنیم و بیان وی را در این زمینه تشریح نماییم. آن‌گاه در ادامه با ابتنا بر دیدگاه چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، به عنوان خوانشی موجّه از پدیدۀ اصالت که به هر دو بُعد فردی و اجتماعی اصیل‌بودن توجه دارد، دیدگاه‌‌های مصطفی ملکیان را تحلیل و نقادی کرده‌ایم تا زمینۀ التفاتِ انتقادی به دیدگاه‌‌های مطرح در این حوزه ایجاد گردد. روش این پژوهش در تحلیل دیدگاه ملکیان، روش تحلیل مفهومی است و در نقادی وی نیز به دو شیوۀ نقد درونی و بیرونی بدان پرداخته‌ایم. کاستی‌‌های قابل توجه در دیدگاه ملکیان عبارت‌اند از: «بی‌‌بهره‌‌گی از نگاه تاریخی»، «درهم‌آمیزی مرزهای معنایی مفاهیم» و «نادیده‌ گرفتن ابعاد اجتماعی اصیل‌بودن». 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Who is the Authentic Man? A Critical Analysis of Mostafa Malekian’s Reading of the Notion of Authenticity in accordance with Charles Taylor’s View

نویسنده [English]

  • Mostafa Moradi
PhD, Philosophy of Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The problem tackled in this research is Mostafa Malekian’s reading of the notion of authenticity. To do so, I have sought to explore Malekian’s views of the notion in his work. I will then draw upon the views of the Canadian philosopher Charles Taylor as a justified reading of the phe-nomenon of authenticity which takes into account both individual and social dimensions of authenticity to analyze and criticize Malekian’s views. The method of research here is that of conceptual analysis, and I have criticized his view with both internal and external methods of criti-cism. The flaws of Malekian’s account include lack of historical insight, confusion of semantic boundaries of concepts, and ignorance of the social dimensions of authenticity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic man
  • authenticity
  • identity
  • Charles Taylor
  • Mostafa Malekian
1. حبیب‌‌وند، ساسان. (1397). از رنج تا رهایی: پرسش‌‌هایی مهم در خودشناسی. تهران: انتشارات سپید و سیاه.
2. رابینز، مایک. (1390). خودتان باشید، پنج اصل مهم برای اصیل‌بودن (مترجم: حسین عسکری و امین خشخو). تهران: نشر دانش پرور.
3. راجرز، کارل. (1395). هنر انسان‌شدن؛ روان‌‌درمانی از دیدگاه یک درمانگر (مترجم:‌‌ مهین میلانی). تهران: نشر نو.
4. ضمیمران، محمد. (1393). اندیشه‌‌های فلسفی در پایان هزاره دوم (گفتگوهای محمدرضا ارشاد با محمد ضیمران). تهران: نشر هرمس.
5. فراستخواه، مقصود. (1395). ما ایرانیان؛ زمینه‌‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی. تهران: نشر نی.
6. قاسمیان دستجردی، داریوش. (1379). اصالت من. تهران: ناشر: داریوش قاسمیان دستجردی.
7. گلومب، یاکوب. (1396). در جستجوی اصالت و انسان اصیل؛ از کی‌‌یرکگار تا کامو (مترجم: داود صدیقی). تهران: نشر جامی.
8. گینان، چارلز. (1392). در جستجوی اصالت (مترجم: آرش محمداولی). تهران: نشر ققنوس.
9. محدّثی، حسن. (1394). تقلیل‌‌گرایی روان‌‌شناختی در آثار مصطفی ملکیان. مجلۀ ایران فردا، 2(18)، صص60-64.
10. ملکیان، مصطفی. (1375). درس‌گفتار اگزیستانسیالیسم (گردآورنده: سیدمحمدرضا غیاثی کرمانی). قم: نشر نهضتِ قم.
11. ملکیان، مصطفی. (1381). زندگی اصیل و مطالبه دلیل. متین، 4(15 و 16)، صص 229-263.
12. ملکیان، مصطفی. (1389). حدیث آرزومندی؛ جستارهایی در عقلانیت و معنویت. تهران: نشر نگاه معاصر.
13. ملکیان، مصطفی. (1390). راهی‌‌به‌‌ رهایی؛ جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت. تهران: نشر نگاه معاصر.
14. ملکیان، مصطفی. (1395). نشستی با محمدعلی موحد، سخنرانی در تبریز، قابل بازیابی در آدرس اینترنتی: http://t.me/arshiv_arshiv/43
15. ملکیان، مصطفی. (1397). شأن اخلاقی زندگی اصیل. ماهنامۀ سپیدۀ دانایی، 11(115 و 116)، صص 34-51.
16. ملکیان، مصطفی. (1398الف). مصلحان اجتماعی شکست خوردند، شرح یک زندگی فکری: گفت‌‌وگو با مصطفی ملکیان. اندیشه پویا، 8(59)، صص 48-64.
17. ملکیان، مصطفی. (1398ب). تجربه‌‌های زیستی، سخنرانی در دانشگاه کریک کاله ترکیه، قابل بازیابی در آدرس اینترنتی: http://t.me/mostafamalekian
18. Abbey, R. (2000). Charles Taylor. Princeton: Princeton University Press.
19. Bonnett, M. & Cuypers, S. (2002). Autonomy and Authenticity in Education. The Blackwell Guide to the Philosophy of Educa-tion, pp. 326-340.
20. Cuypers, S. Haji, I. (2007). Authentic Education and Moral Responsibility. Journal of Theory of Applied Philosophy, 11(24), pp. 78-94.
21. Degenhardt, M., A., B. (2010). Richard Peters and Valuing Athenticity. Journal of Philosophy of Education, 13(43), pp. 209-222.
22. Flynn, T. (2006). Existentialism: A Very Short Introduction. London: Oxford University Press.
23. Gallagher, S. (2013). A Pattern Theory of Self. Journal of Frontiers in human Neuroscience, 7(5), pp. 1-7.
24. Guignon, C. (2004). On being authentic. London and New York: Routledge.
25. Sarid, A. (2015). Reconciling Divisions in the Field of Authentic Education. Journal of Philosophy of Education, 15(49), pp. 473-489.
26. Splitter, L. (2007). Do the Groups to Which I Belong Make Me, Me? Journal of Theory and Research in Education, 8(5), pp. 261-280.
27. Splitter, L. (2009). Authenticity and Constructivism in Education. Journal of Studies in Philosophy and Education, 6(28), pp. 135-151.
28. Splitter, L. (2011). Identity, Citizenship and Moral Education. Educational Philosophy and Theory, 43(5), pp. 484-505.
29. Taylor, C. (1985). Human Agency and Language: Philosophical Papers 1. Cambridge: Cambridge University Press.
30. Taylor, C. (1989). Sources of the self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press.
31. Taylor, C. (2003). The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
32. Trilling, L. (1972). Sincerity and Authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
33. Trubody, B. (2015). Heidegger, Education and the ‘Cult of the Authentic’. Journal of Philosophy of Education, 15(49), pp. 14-31.
34. Varga, S. (2012). Authenticity as an Ethical Ideal. London and New York: Routledge.