نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مطالعات تطبیقی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22081/jpt.2018.50112.1425

چکیده

بافت‌گرایی نظریه‌ای معنایی است که بر نقش‌آفرینی بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی در فرایندهای تولید و فهم معنا تکیه دارد و در مقابل وضع‌گرایی و یا دوئالیسم هسته‌گرا می‌ایستد و با این ترتیب نگرانی‌هایی را در حوزه تفسیر قرآن در پی خواهد داشت و آن را بر تقدیر اراده بافت عصر نزول، به دیدگاه قوم‌گرایان و بر تقدیر اراده بافت عصر مفسّر، به دیدگاه مخاطب‌گرایان نزدیک می‌کند. به باور نگارنده اشکال‌های فراروی نظریّه بافت‌گرایی ناشی از سوء تقریر آن از سوی باورمندان و منتقدان است. به همین منظور نگارنده از میان قرائت‌های مختلف فرمالیستی، پراگماتیستی، رفتارگرایی، مفهوم‌گرایی و معناشناسی شناختی، به نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرایش می‌یابد که با تبیینی فلسفی بر سرشت بین‌الأذهانی فهم زبانی تأکید می‌ورزد و با اتکا بر ویژگی‌های بافتی متمایز قرآن، بر سیالیّت هنجارمند معانی آن استدلال می‌نماید و با این وسیله به نگرانی‌هایی چون عینیّت‌ناپذیری معنای بافت‌نهاد، سیالیّت معانی بافت‌نهاد و فرهنگ‌زدگی معانی بافت‌نهاد پاسخ می‌دهد. برآیند التزام به نظریه بافت‌گرایی را در تحوّل روش‌ها و ضوابط حاکم بر تفسیر متن، تغییر نوع نگاه به متن، معنا و عناصر مؤثّر در فهم می‌توان یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the interpretational theory of contextualism challenges and responses

نویسنده [English]

  • seyyed mohsen kazemi

Center for Quranic Studies and Culture, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran

چکیده [English]

Contextualism is a theory of meaning that relies on the role of interalinguistic context and extralinguistic context in the process of production and understanding the meanings of text, and so far stands against semantic atomism and thus cause several worries in concern with Quran interpretation: the Audience-oriented version of theories as supposing it to be interpretational context, and Ethnic-oriented one as supposing it to be historical context. Although the misleading explanations of believers and critics cause these problems. From a variety of approaches to contextualism like: formalism, pragmatism, behaviorism, conceptualism, and cognitive semantic, the author tends to focus on a hermeneutic approach that emphasizes by its philosophical approach on the intersubjective nature of linguistic cognition. and rely on the distinctive texture of the Qur'anic contextual features, to explain its methodological relativity and to resolve several concerns about contextualism, such as relativism, and cultural influence upon Qur'anic contextual meanings. The result of contextualism is to change methods and interpretive rules, as well as to change the type of look at the text, meaning and effective elements in interpretation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextualism
  • Quran interpretation
  • objective hermeneutic
  • Relativity
  • context