کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22081/jpt.2017.47838.1327

چکیده

پرسش از معنای زندگی از منظر کانت بعنوان یکی از فیلسوفان تاثیرگذار مدرنیته اهمیت زیادی دارد. زیرا او در بخش های مهم معرفت شناسی، اخلاق و فلسفه دین خود پرسش های مهم معنای زندگی را پاسخ های مشخصی می دهد که تاثیرات بسیاری پس از او برجای می گذارد. کانت با اتکا بر انسان محوری معرفت شناختی و هستی شناختی، در نظام معرفت شناسی خود، معناداری را تنها به قلمرو عالم ماده و علوم تجربی محدود می کند و آن را از مابعدالطبیعه سلب می کند. سپس در نظریه اخلاقی خود با اتکا بر انسانی که اساس و غایت اخلاق است برای امور مابعدالطبیعی چون خدا، جاودانگی نفس و اختیار، پاسخ اخلاقی تدارک می بیند و با این زمینه دین را متکی بر انسان کرده، تلاش دارد تا با اولوهیت زدایی از دین آن را به دینی کاملا انسانی و مطابق عقلانیت بشری تبدیل کند که در آن خدا کاملا خدمتکار تمایلات انسان است. نتیجه تفکر کانت در نگاه اول جعل معنای نوینی برای زندگی انسان است، اما افراط در انسان محوری و تفسیرهای بشری از اخلاق و دین، در نهایت اخلاق و دین را متکثر و نسبی ساخته و کارآمدی آنها را برای پاسخ دهی به پرسش های بنیادی بشر و تامین سعادت واقعی از دست می دهد که همان بی معنا شدن زندگی انسان مدرن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant and Creating Meaning of the Life in the Modern Age

چکیده [English]

The question of meaning of life, for Kant as one of the effective modern philosophers, has more important, since he, in the sections of his epistemology, ethics and philosophy of religion, tries to give certain answers to some fundamental questions of meaning of life which his replies has have extensive effects on the process of philosophy after him. Kant by relying on epistemological and ontological humanism in his epistemological thought, restricts meaningfulness within the material world and empirical sciences boundaries, and negates it from metaphysics. He, then, in his ethics, by focusing on human who is the foundation and end of morality, provides moral answers for metaphysical questions about God, freedom and immortality, and then religion is depended on human. Therefore, he tries to demystify of religion and converting it to humanly and moral one according to human rationality in which God completely is the servant of human's desires. The result of Kant's thought, first is to create a modern meaning for human's life, but finally his exaggerate in humanism and introducing humanly interpretations of ethics and religion, was led to relative and plural religion and ethics, and to reduce or destroy their efficacy in order to answer human's fundamental questions, and taking his/her real happiness which is the same as meaningless of human's modern life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of life
  • Humanism
  • Ethics
  • God
  • happiness
  • Human