نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم

2 مدیر گروه مطالعات تمدنی

10.22081/jpt.2017.46791.1281

چکیده

مسألۀ عدالت همواره مورد توجه متفکران بوده است. در این نوشتار به بررسی، تحلیل و ارائۀ منطقی نظریۀ علامه در باب عدالت اجتماعی پرداختیم. تلاش ما این بوده است که با مراجعه به همۀ آثار علامه به پاسخ این پرسش دست یابیم: نظریۀ عدالت اجتماعی علامه بر چه مبانی‎ای استوار است؟ نیز از جمله منشأ حسن عدالت اجتماعی و اطلاق یا نسبیت آن را از دیدگاه علامه مورد بررسی قرار دادیم. ادراکات اعتباری، استخدام و اجتماع مبانی‎ای هستند که علامه بر اساس آن‎ها تحلیل خود را از عدالت اجتماعی ارائه می‎دهد. حب ذات موجب می‎شود که انسان در پی اختصاص همۀ منافع به خود باشد. انسان به‎ناچار عدالت اجتماعی را می‎پذیرد تا دست‎یابی به منافع شخصی برایش ممکن گردد. معیار حسن وقبح ذاتی سعادت و شقاوت و معیار حسن و قبح و عدالت اعتباری سازگاری و ناسازگاری با طبع است. عدالت حسن است چون لازمۀ سعادت بشر است. تعریف عدالت دلالت دارد بر این‎که این مفهوم معقول ثانی فلسفی است و از این‎رو حسن مطلق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

نویسندگان [English]

  • seyed aliakbar hashemi 1
  • Habibollah Babaei 2
1 bagherololom university
2 عضو هیات علمی گروه مطالعات تمدنی
چکیده [English]

مسألۀ عدالت همواره مورد توجه متفکران بوده است. در این نوشتار به بررسی، تحلیل و ارائۀ منطقی نظریۀ علامه در باب عدالت اجتماعی پرداختیم. تلاش ما این بوده است که با مراجعه به همۀ آثار علامه به پاسخ این پرسش دست یابیم: نظریۀ عدالت اجتماعی علامه بر چه مبانی‎ای استوار است؟ نیز از جمله منشأ حسن عدالت اجتماعی و اطلاق یا نسبیت آن را از دیدگاه علامه مورد بررسی قرار دادیم. ادراکات اعتباری، استخدام و اجتماع مبانی‎ای هستند که علامه بر اساس آن‎ها تحلیل خود را از عدالت اجتماعی ارائه می‎دهد. حب ذات موجب می‎شود که انسان در پی اختصاص همۀ منافع به خود باشد. انسان به‎ناچار عدالت اجتماعی را می‎پذیرد تا دست‎یابی به منافع شخصی برایش ممکن گردد. معیار حسن وقبح ذاتی سعادت و شقاوت و معیار حسن و قبح و عدالت اعتباری سازگاری و ناسازگاری با طبع است. عدالت حسن است چون لازمۀ سعادت بشر است. تعریف عدالت دلالت دارد بر این‎که این مفهوم معقول ثانی فلسفی است و از این‎رو حسن مطلق دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ادراکات اعتباری
  • استخدام
  • اجتماع
  • حسن
  • قبح
  • عدالت اجتماعی
  • عدالت اعتباری