اختلاف نظر و مساله تقارن معرفتی: علیه دیدگاه وزن دهی برابر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار/دانشگاه شهید بهشتی- -پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

10.22081/jpt.2017.44567.1192

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط تاثیرشواهد مرتبه ی بالاتر با دیدگاه وزن دهی برابر در بحث اختلاف نظر معرفتی می پردازد. در ابتدا پس از معرفی تمایز میان شواهد مرتبه ی اول و شواهد مرتبه ی بالاتر، استدلالی از تامس کلی مطرح می شود که مطابق آن در نظر گرفتن تاثیر شواهد مرتبه ی بالاتر لزوماً به تایید دیدگاه مصالحه گرایان – یعنی تعلیق باور – در اختلاف نظر نمی انجامد. سپس استدلالی از جاناتان متسون در نقض استدلال کلی شرح داده می شود که مطابق آن اعمال تاثیر شواهد مرتبه ی بالاتر منجر به تایید دیدگاه وزن دهی برابر و در نتیجه تعلیق باور در مواجهه با اختلاف نظر معرفتی خواهد بود. نشان می دهم که استدلال متسون بر دیدگاهی مبتنی است که آن را نظریه ی دوقسمتی شواهد نامیده ام. در ادامه ی مقاله ابتدا اشکالات وارد بر نظریه ی دو قسمتی شواهد را شرح می دهم. این اشکالات علاوه بر مورد تسلسل هزینه هایی است که طرفدار نظریه ی دوقسمتی شواهد باید آن ها را بپذیرد. سپس با ارایه ی مدلی نشان می دهم که حتی اختیار کردن نظریه ی دوقسمتی شواهد و پذیرفتن هزینه های آن نیز به تایید دیدگاه وزن دهی برابر در اختلاف نظر معرفتی نمی انجامد، زیرا می توان استدلالی مستقل علیه دیدگاه وزن دهی برابر ارایه کرد. به این ترتیب اگر دیدگاه وزن دهی برابر طرفین نادرست باشد، راه یکی از مهم ترین استدلال های موید مصالحه گرایی بسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disagreement and Epistemic Symmetry: Against Equal Weight View

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh
Assistant Professor/Shahid Beheshti University-Institute for Science and Technology Studies
چکیده [English]

Ιn this paper, I focus on the relation between higher order evidence and equal weight view in the debate concerning epistemology of disagreement. First of all, I make a distinction between first order and higher order evidence and then present Kelly's argument according to which the effect of higher order evidence shouldn't necessarily be considered in favor of conciliationists. Then I concentrate on Matheson's argument which claims the opposite. I show that the Matheson's argument is dependent upon a theory of evidence which is called two-part theory of evidence. After explaining the general problems of such a theory - including the regress problem - I show that this is a highly demanding theory of evidence due to the costs which puts on the its defenders. Then - by a simple probabilistic modelling - I demonstrate that even accepting two-part theory of evidence, doesn't necessarily leads to equal weight view in epistemic disagreement. If my argument works, it cancels out one of the most important arguments in favor of conciliationism

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological disagreement
  • equal weight view
  • higher order evidence
  • probative force of evidence
  • two-part theory of evidence
  • Thomas Kelly
  • Jonathan Matheson