بازگفت منطقی و بررسی ادله ضرورت دین از دیدگاه حکمای شیعه

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد

10.22081/jpt.2019.67506

چکیده

چکیده:
در حوزه اندیشه دینی ادله متعددی برای اثبات ضرورت دین ارائه شده است. این مقاله به بازگفت منطقی و بررسی این ادله از دیدگاه حکمای شیعه- ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا - می‌پردازد. حکمای مذکور پنج برهان در ضرورت دین اقامه کرده که عبارتند از: مدنیت، سعادت، هدایت، معرفت و عنایت. در میان این براهین، برهان مدنیت مورد اتفاق همه بوده و جملگی بدان اذعان نموده اند و با باور به مدنی بالطبع بودن انسان، او را نیازمند اجتماع و سپس قانون عادلانه دانسته که نهایتاً در مجرای تحقق آن ضرورت دین را اثبات می کنند. ابن سینا با طرح مسأله سعادت و شقاوت اخروی و اینکه راه شناخت و وصول به سعادت تنها به واسطه نبی است ضرورت دین را اثبات می کند. در سه برهان دیگر که دیدگاه ملاصدرا می باشد به تفصیل به ضرورت وجود نبی که همان ضرورت دین در جهت هدایت انسان، معرفت رب و عنایت باری است پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Said opening arguments logical and necessity of religion from the perspective of Shia scholars

نویسنده [English]

  • Shamsoldin Goodarzi Borojerdi
teacher
چکیده [English]

Abstract
In the field of religious thought several arguments to prove the necessity of religion is presented. This article reviews the evidence and logical told from the perspective of Shiite scholars, Ibn Sina, Suhrawardi and Mulla Sadra - My‌Prdazd. The five wise men of argument filed in the necessity of religion: the civilization, prosperity, guidance, wisdom and grace. Ibn Sina with the question hereafter prosperity and adversity, and that the knowledge, and happiness only by the prophet proves the necessity of religion. Three other argument is that Mulla Sadra in detail the importance of the prophet that the necessity of faith for the guidance of mankind, knowledge of the Lord and attention is paid time.
Abstract
In the field of religious thought several arguments to prove the necessity of religion is presented. This article reviews the evidence and logical told from the perspective of Shiite scholars, Ibn Sina, Suhrawardi and Mulla Sadra - My‌Prdazd. The five wise men of argument filed in the necessity of religion: the civilization, prosperity, guidance, wisdom and grace. Ibn Sina with the question hereafter prosperity and adversity, and that the knowledge, and happiness only by the prophet proves the necessity of religion. Three other argument is that Mulla Sadra in detail the importance of the prophet that the necessity of faith for the guidance of mankind, knowledge of the Lord and attention is paid time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The necessity of religion
  • civic nature
  • happiness
  • guidance
  • Wisdom
  • grace