معناشناسی «خوب» از نظر ناول‌اسمیت

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

10.22081/jpt.2017.43408.1144

چکیده

یکی از موضوعات مهم فرااخلاقی معناشناسی واژه «خوب» است. در این زمینه نظریات مختلف شناختاری و غیرشناختاری وجود دارد. ناول‌اسمیت با تقسیم الفاظ بر اساس کارکردشان به سه گروه احساسی (A)، الزامی (G) و توصیفی (D) واژه خوب را هم به عنوان یک واژه احساسی دارای کارکرد تحریک و ایجاد علاقه و هم به عنوان واژه الزامی به معنای شایسته انتخاب یا انجام دادن می‌داند. وی معتقد است معنای خوب چیزی غیر از کاربردهای مختلفی که این واژه دارد نیست و برای فهم معنای آن باید به زمینه‌ها و کانتکس‌های کاربرد آن توجه کرد. او با تقسیم کاربردهای واژه «خوب» به دو بخش اصلی و فرعی، کاربرد «خوب» در زمینه انتخاب و توصیه را دو کاربرد اصلی و کاربردش برای ستایش و تحسین، ترغیب، قضاوت و ارزیابی، کارآمدی، مهارت و برای توصیف را شش کاربرد فرعی این واژه می‌داند. ناول‌اسمیت معتقد است واژه «خوب» در استعمال واحد می‌تواند دو یا چند کارکرد همزمان داشته باشد؛ برای مثال، جمله «عدالت خوب است» بنابر زمینه کاربردش می‌تواند برای بیان انتخاب عمل عدالت توسط فرد یا توصیه آن به دیگری یا بیان ستایش و تحسین این عمل یا ترغیب وتشویق دیگران برای انجام آن و ... بکار رود. بنابراین به اعتقاد وی اشکال نظریه‌های اخلاقی پیشین در فروکاستن معنا و کاربرد واژه «خوب» در یک چیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of "Good" in Nowell-Smith's Thought

نویسندگان [English]

  • Hossein Atrak 1
  • shabnam safari 2
چکیده [English]

One of the most important issues in metaethics is the meaning of "Good". There are different cognition and non-cognition theories in this issue. Nowell-Smith, the English contemporary philosopher, believes that the meaning of Good is not anything other its uses in different contexts. "Good" is a Janus-word and multi-function. We have to notice the different contexts of using "Good" to know its meanings. He divides the uses of "good" into two sections: 1) two main uses of "good" for choice and advice and 2) six other uses of it for praising and Applauding, Commending, Verdicts and Appraisals, Efficiency, skill and Description. Nowell-Smith with dividing the words into (A), (G) and (D) words believe that "Good" can be used as an emotional word for expressing interest and encourage and as an ought word for expressing an action is apt to do or choice. He critiques other ethical theories because of reducing the functions of "good" in a single case. He believes that "good" has two functions at least in one use of it. For example the sentence of "Justice is good" could be used to advice justice to others or commend it to them or praise it or encourage people to do that or other things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nowell-Smith
  • Good
  • advice
  • Praise
  • Commend
  • Cognitive
  • Non-Cognitive