مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه‌ ملاصدرا

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

10.22081/jpt.2017.588.1136

چکیده

صدرالمتالهین شیرازی بر اساس مبانی خاص خود به اثبات فناناپذیری نفس انسانی می‌پردازد. برخی از این مبانی عبارتند از؛ اصالت وجود،‌ تشکیک وجود،‌ حرکت جوهری، حدوث جسمانی نفس و تقسیم عوالم هستی به سه عالم؛ عالم ماده،‌ عالم برزخ و عالم عقول. با توجه به این مبانی ملاصدرا ثابت می‌کند که نفس انسان در ابتدای وجودش بصورت مادی حادث شده و در مسیر یک حرکت جوهری قرار می‌گیرد. در طی این حرکت که در ذات نفس روی می‌دهد نفس مادی تبدیل به یک موجود مجرد می‌گردد و پس از آن وارد عالم عقول جاودانه می‌گردد و بصورت جاودانه به زندگی خود ادامه می‌دهد. اما در دیدگاه وی عقولی هم که در این زندگی مادی نتوانسته‌اند به مرتبه‌ی تجرد برسند وارد عالم برزخ شده و در آنجا نیز به حرکت جوهری خود ادامه می‌دهند تا زمانیکه آنها نیز مجرد شده و به عالم عقول بپیوندند. البته دیدگاه ملاصدرا در این خصوص دارای اشکالاتی نیز هست. این پژوهش به بررسی مبانی و دلایل جاودانگی نفس در اندیشه ملاصدرا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molla-Sadras Principals and argument on immortality of Soule

نویسندگان [English]

  • zinolabdin farhadi 1
  • masoud sadeghi 2
  • hasan ghanbari 3
3 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران
چکیده [English]

Molla- sadra is one of the most important philosophers in history of Islamic philosophy. He tries to justify immortality of human Soule on the base of his ontological principals. These principals are; principality of existence, shared meaning of existence, substantial movement and dividing the universe to three realm; the world of material bodies, the intermediate world and world of immortality. He provides that human soul created as material body, became an abstract being during the substantial movement. During this movement the material Soule became an immaterial being and after separating the material body entre to super formal world, and lives there as immortal being. In the Molla- Sadras view point Soule that are not abstract, enters to intermediate world after separating material body and there continues his substantial movement until achieving an abstract essence. In the Molla- Sadras view point Soule that are not abstract, enters to intermediate world after separating material body and there continues his substantial movement until achieving an abstract essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principality of existence
  • shared meaning of existence
  • substantial movement
  • immortality of soul
  • Molla-Sadra