نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.22081/jpt.2019.67496

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و نقد دیدگاه مور در مورد تعریف مفهوم خوب است. از نظر وی وصف خوب به هیچ وصف دیگری قابل تحویل نیست. ‏به زعم مور مفهوم خوب یک مفهوم بسیط است و از اینرو غیر قابل تعریف. مور علاوه بر اینکه مفهوم "خوب" را غیر قابل تعریف میداند؛ آن را یک کیفیت غیر طبیعی تلقی می نماید. ‏وی هر گونه اندیشه ای که خوب را با کیفیات طبیعی یکسان بداند مخدوش دانسته و آن را مغالطه طبیعت گرایانه می شمارد. لذا بیان می کند که خوب صفتی است که نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد.
اما استدلال سؤال گشودۀ مور نهایتآ تباین مفهومی خوب و لذّت را می رساند و این غیر از تباین مصداقی آنهاست. چه بسا از یک واقعیت به دو لحاظ دو مفهوم برگرفته شود. بیان مور هرگز این احتمال را نفی نمی کند که محکی خوب و لذّت یک وصف باشد- نه دو وصف- که به دو اعتبار، این دو مفهوم از آن انتزاع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

George Moore on naturalistic fallacy

نویسنده [English]

  • Fereshteh Arjmand

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine Moore's view on the indefinability of good: is good an definable?. In his view, the concept of good is not derivable of any other concept. Therefore "good" is irreducible to other concepts. According to him, goodness is simple and indefinable. What is meant by definition? Among different definitions Moore focuses on the most important sense of it. In addition Moore considers the “good ", as a non- natural quality. He thinks that any effort to equal the good with other natural qualities as a fallacy and names it naturalistic fallacy and he supports his idea by open question argument. In this paper we will argue that Moore's argument shows at most that the meaning of good and pleasure, for example, are not the same. They are conceptually different but it does not prevent us to suppose that they both indicate to one and same property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • G. E. Moore
  • Definition
  • Naturalistic Fallacy
  • Open Question Argument
  • Good