معرفت شناسی اختلاف نظر و شواهد مرتبه ی بالاتر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار/دانشگاه شهید بهشتی- -پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

10.22081/jpt.2019.67491

چکیده

چکیده
این مقاله نقش یا کارکرد شواهد مرتبه ی بالاتر را در بحث اختلافِ نظر معرفتی بررسی میکند. پس از ارائه ی تعریفی از شواهد مرتبه ی اول و شواهد مرتبه ی بالاتر و تأکید بر تمایز میان آنها، به نفعِ این دیدگاه استدلال میکنم که شواهد مرتبه ی بالاتر مستقل از شواهد مرتبه ی اول، شاهد به شمار نمی آیند. سپس از طریق مثال داروی اختلال یکی از مشهورترین دیدگاههای معرفت شناسان معاصر را ـ یعنی دیدگاه دیوید کریستن سن ـ درباره ی شواهد مرتبه ی بالاتر و نقش آنها در اختلافِ نظر توضیح می دهم و آن را نقد می کنم. در ادامه استدلال تامس کِلی را درباره ی عدم تأثیر شواهد مرتبه ی بالاتر شرح میدهم و به نقد آن میپردازم. در این بخش نشان میدهم که استدلال اصلی کلی علیه تاثیر شواهد مرتبه بالاتر چگونه کار می کند و در عین حال به این انتقاد وارد شده بر استدلال کلی پاسخ میدهم که تاثیر شواهد مرتبه بالاتر
لزوماً مؤید دیدگاه وزن دهی برابر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology of Disagreement and Higher-order Evidence

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh
Assistant Professor/Shahid Beheshti University-Institute for Science and Technology Studies
چکیده [English]

This paper investigate the role of higher-order evidence in the debates concerning epistemology of disagreement. After giving definitions for first-order and higher-order evidence respectively and emphasizing the difference between them, I propose an Argument for the view that higher-order evidence could be considered as evidence just in absence of first-order evidence. Then through assessing the example concerning reasoning-distorting drug, I investigate and criticize one of the most important views in epistemology of disagreement, namely David Christensen's view. In this part I defend the similarity between the role of higher-order evidence and undercutter evidence and the sameness of their functions in epistemology of disagreement. Finally, I propose and assess Thomas Kelly's argument for the neutral role of higher-order evidence in the debate. In this part,after defending Kelly's argument from an objection that says considering the probative force of higher-order evidence leads to Equal Weight View , I'll show how the Kelly's argument claims to work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First-order Evidence
  • higher-order evidence
  • Epistemic Disagreement
  • Conciliationism
  • Defeater
  • David Christensen
  • Thomas Kelly