بررسی انتقادی صورت‌بندی مادی‌انگارانۀ ‌«بیکر» از زندگی پس از مرگ

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در پاسخ به پرسش متافیزیکی امکان زندگی پس از مرگ، برخی امکان زندگی پس از مرگ را با مادی‌انگاری سازگارتر می‌یابند تا مجردانگاری. لین بیکر از مشهورترین فیلسوفان دین معاصر است که از این ایده دفاع کرده و با به‌کارگیری تعبیر «تقوم»، برای صورت‌بندی آن تلاش کرده است؛ اما تلاش او واکنش‌هایی را برانگیخته است. برخی از مخالفان، مشکل اصلی دیدگاه او را ناسازگاری درونی ایده‌های او می‌دانند که در طرح کلی او برای پاسخ‌گویی به مسئله زندگی پس از مرگ نقشی محوری بر عهده دارد؛ یعنی ایده‌ «وحدت بدون این‌همانی». این مقاله در مسیری نزدیک و نه منطبق بر این خط انتقادی حرکت می‌کند. نشان‌دادن اینکه تأکید بر وحدت و همزمان نفی این‌همانی، علی‌الاصول ناسازگارند، هدف این مقاله نیست؛ بلکه نویسندگان در پی آن‌اند که نشان دهند ایده‌ «وحدت بدون این‌همانی» یا مادی‌انگاری غیرتحویلی فارغ از اینکه علی‌الاصول قابل دفاع هست یا خیر، در عمل با به‌کارگیری مفهوم تقوم توسط بیکر، صورت‌بندی روشنی نمی‌یابد؛ بنابراین طرح کلی بیکر به‌شدت ابهام دارد. در بخش پایانی مقاله، کوشیده‌ایم با لحاظ امکان‌های مفهومی در ادبیات جاری متافیزیک معاصر، به‌ویژه مفهوم تحقق، راه‌های برون‌رفت از ابهام را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Consideration of Baker’s Materialistic Formulation of Posthumous Life

نویسندگان [English]

  • tahereh ahmadi baharan 1
  • mahdi ghiasvand 2
1 MA of Philosophy of Religion, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Philosophy, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In answer to the metaphysical question of the possibility of life after death, some people find the possibility of posthumous life more compatible with materialism than with immaterialism. Lynne Baker is one of the best-known contemporary philosophers of religion who has defended the idea, and has tried to formulate the view in terms of “constitution,” though her attempt has given rise to reactions. Some opponents believe that the main problem with her view is its internal inconsistency, which is central to the problem of life after death; that is, the idea of “unity without identity.” This paper presents a similar, and not an identical, criticism. The paper does not aim to show that it is inconsistent to emphasize on unity and reject identity at the same time; instead, we seek to show that the idea of “unity without identity” or non-reductive materialism does not actually find a clear-cut formulation in terms of her concept of constitution, whether or not its defensible. Thus, Baker’s main project is highly ambiguous. In the final section of the paper, we have sought to consider ways out of the ambiguity by drawing upon conceptual possibilities in the present literature of contemporary metaphysics, particularly the notion of realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posthumous life
  • constitution
  • first-person perspective
  • materialism
  • Lynne Baker
1. بیکر، لین رادر (1392، «الف»)، «مسیحیان باید دوگانه‌انگاری نفس و بدن را رد کنند»، مسیحیت و مسئله ذهن و بدن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

2. ـــــــــــــــ (1392، «ب»)، «مرگ و حیات پس از مرگ»، در: مسیحیت و مسئله ذهن و بدن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

3. ـــــــــــــــ (1392، «ج»)، «اشخاص مادی و آموزۀ معاد»، در: مسیحیت و مسئله ذهن و بدن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

4. غیاثوند، مهدی (1389)، تحویل‌گرایی و فیزیکالیسم، تهران: انتشارات پژوهشگاه و اندیشه اسلامی.

5. ـــــــــــــــ (1397)، «کارکردگرایی نقش و زندگی پس از مرگ»، نقدونظر، ش91.

6. Baker, Lynne rudder (2000), Person and Bodies: A Constitution View, Cambridge: Cambridge University Press.

7. __________ (2004), “Christian should reject mind body dualism,” Contemporary debates in the philosophy of religion, Michael L. Peterson and Raymond J. Vanarragon (eds.), Malden MA: Blackwell.

8. __________ (2005), “Death and the afterlife,” the oxford handbook of the philosophy of religion, William J. wainwright (ed.), Oxford: Oxford university press.

9. Jaworsky, w. (2011), Philosophy of mind, Wiley-Blackwell.

10. Kim, J. (1990), “Supervenience as a Philosophical Concept,” Metaphilosophy, No. 21; Reprinted in: Supervenience and Mind, Cambridge: Cambridge University Press.

11. Melnyk, A. (2006), “Realization and the Formulation of Physicalism,” Philosophical Studies, No. 131.

12. Sachse, Ch. (2007), Reductionism in the Philosophy of Science, OntosVerlag.

13. Shoemaker, S. (2009), Physical Realization, Oxford: Oxford University Press.

14. Zimmerman, D. (2004), “Christians Should AffirmMind–Body Dualism,” in: Michael L. Peterson and Raymond J. Vanarragon (eds.), Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Malden MA: Blackwell.