پاسخ به مسئله‌ گرتلر درباره‌ معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفه‌ ذهن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، ایران، تهران.

10.22081/jpt.2018.66687

چکیده

یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های نادرست گرتلر این است که چون گمان می‌کند نظریۀ دکارت یا دست‌کم نظریۀ دکارت‌گرایی، طبق برداشت متعارف نظریه‌ای درون‌گرایانه است، پس باید معیار مطلوب ما برای ویژگی «نفسی برای شناسا» به‌گونه‌ای طراحی شود که حتماً نظریه دکارت یا دست‌کم دکارت‌گرایی کماکان در زمرۀ درون‌گرایی طبقه‌بندی شوند. این پیش‌فرض نادرست موجب شده است گرتلر در چهار معیار نخستین خود با منحصر‌ساختن ویژگی‌های نفسی در ویژگی‌هایی دارای موقعیت مکانی خاص یا ماهیت فیزیکی خاص نتواند معیاری عام مطرح کند. همچنین به نظر می‌رسد دیگر سطور استدلال گرتلر نیز دچار مشکل‌اند. من در بخش پایانی، یک معیار جدید بازگشتی و یک تبیین غیربازگشتی برای این تمایز مطرح و از آن دفاع خواهم کرد. حتی اگر معیار مزبور پذیرفته نشود، با توجه به پیش‌فرض خطای گرتلر در مورد لزوم ارائۀ یک معیار یا تعریف متفق‌علیه هنجاری ـ توصیفی و همچنین خطاهای گوناگون روش‌شناختی که در مقالۀ قبلی بیان شده است، مسئلۀ گرتلر منحل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Response to Gertler’s Problem about the Criterion of Internalism-Externalism in the Philosophy of Mind

نویسنده [English]

  • alireza mazarian
PhD of Philosophy of Mind, Institute for Cognitive Science Studies, Iran, Tehran
چکیده [English]

An important false presupposition in Gertler’s account is that since she thinks of Descartes’s theory, or at least Cartesianism, as an internalist theory as usually construed, our desired criterion for a property that is “intrinsic to the subject” should be devised in such a way that it counts Descartes’s theory or at least Cartesianism as an internalist view. I have doubts both about the accuracy of such a thought and about the putative requirement. The false presupposition led Gertler to fail to provide a general criterion in her first four proposed criteria because she restricts intrinsic properties to properties with particular spatial locations or a particular physical nature. Moreover, other lines of Gertler’s argument also seem problematic. In the final section, I propose and defend a new recursive criterion for the distinction between internalism and externalism. Even if the criterion is not accepted, Gertler’s problem will be resolved because of her false presupposition concerning the requirement of a criterion with an agreed-upon normative-descriptive definition as well as a variety of her methodological mistakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Externalist
  • internalism
  • mental content
  • criterion
  • distinction
  • Gertler
  • Tyler Burge
  • anti-individualism
  • the subject’s intrinsic property
1. Burge, Tyler (1979), “individualism and the Mental,” in P. French, T, H. Uehling, and H. K. Wettstein (eds.), Midwest Studies in Philosophy, 4 Minneapolis: Minn; University of Minnesota Press.

2. __________ (1986a). “Individualism and Psychology,” Philosophical Review, No. 45.

3. __________ (1986b), “Intellectual Norms and Foundations of Mind,” Journal of Philosophy, No. 83.

4. __________ (1986c), “Cartesian Error and the Objectivity of Perception,” In P.Pettit and J. McDowell (ed.), Subject, Thought, and Context, Oxford: Oxford University Press.

5. __________ (2003), “Descartes, Bare Concepts, and Anti-Individualism: Reply to Normore,” In Hahn, M. and B. Ramberg (2003) Reflections and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Burge (MIT Press), Psychology and the Environment: Reply to Chomsky,” in Martin Hahn and Bjorn Ramberg (eds.), Reflections and Replies, London: MIT Press.

6. __________ (2007), Foundations of Mind, Oxford: Clarendon Press.

7. Gertler, Brie (2012), “understanding the Internalism-Externalism debate: what is the boundary of the thinker?,” Philosophical Perspectives, No. 26.

8. Farkas, Katlin (2003), “What is Externalism,” Philosophical Studies, No. 112.

9. Liu, JeeLoo (2002), “Physical Externalism and Social Externalism: Are They Really Compatible?” Journal of Philosophical Research, 2001.

10. Donnellan, Keith (2003), “Burge Thought Experiments,” in Martin Hahn and Bjorn Ramberg (eds.), Reflections and Replies, London: MIT Press.

11. Wilson, R. A (1995), “Cartesian Psychology and Physical Minds,” Cambridge: Cambridge University Press.

12. Pollock, John L. (1990), “technical methods in philosophy,” Boulder: Westview Press.

13. Sider, Theodore (1996), “Intrinsic Properties,” Philosophical Studies, No. 83.