پیش‌داشت کمال‌یافتگی؛ شرط ضروری فهم و کژفهمی نزد گادامر

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران، قزوین

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران، قزوین (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، واکاوی استلزام پیش‌داشت کمال‌یافتگی به‌عنوان شرط ضروری فهم و کژفهمی در گادامر است. جهت دستیابی به این هدف از روش‌ تحلیلی بهره گرفته شده است. گادامر، فرض موقتیِ مفسر در خوانش هر متن، مشتمل بر دو عنصر صوری (وحدت و انسجام درونی) و محتوایی (حقیقت‌کامل‌بودن) را پیش‌داشتِ کمال‌یافتگی می‌نامد. او بر آن است که فهم یک متن با فرافکندن معنای اولیۀ مفسر آغاز می‌گردد، اما اگر دوْر هرمنوتیکی با پیش‌معنایی درست به جریان نیفتد، عمل فهم شکست خواهد خورد؛ زیرا تناسب میان پیش‌معنای مفسر و خود متن، محل تردید است؛ از‌این‌رو هنگامی که متنی خوانده می‌شود، فرض وحدت و انسجام درونی آن، نخستین فرض ضروری، جهت اصلاح، رد یا تأیید پیش‌معنایِ اولیه‌ مفسر است؛ ولی این فرض، ناکافی است و لازم است مفسر، حقیقت کامل متن را نیز به‌طور موقت، جهت آزمودن پیش‌معنا و پیش‌داوری‌های خود مفروض گیرد؛ زیرا اگر مفسر، صرفاً با پیش‌فرض انسجام متن، به فهم جزئیات آن بپردازد، ممکن نیست که آن جزئیات بتوانند نادرستی معنای اولیۀ محدود و تحریف‌شده را نمایان سازند. پیش‌داشت کمال‌یافتگی، فرضِ "قابل فسخِ" مرجعیت متن است که پیش‌داوری‌ها و طرز‌فکرهای شخصی و دل‌بخواهانۀ مفسر را به چالش کشیده و مقدمه‌ای جهت اصلاح یا تأییدشان می‌گردد. پیش‌داشت کمال‌یافتگی، بایستۀ فهم است و در خور واکاوی؛ زیرا هر مفسری در تلاش برای فهم، کمال‌یافتگی‌ متن را پیش‌بینی می‌کند تا با کشمکش میان معنای پیش‌بینی شده و مقاومت متن از تفسیر نامناسب، دل‌بخواهانه و ذهنیت‌گرایانه بپرهیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fore-Conception of Completeness: A Necessary Condition for Understanding and Misunderstanding for Gadamer

نویسندگان [English]

  • Reza Meghrazchi 1
  • Mohammad Ra'ayatJahromi 2
1 Master’s student, philosophy, International University of Imam Khomeini, Iran, Qazvin
2 Assistant professor, Department of Philosophy, International University of Imam Khomeini, Iran, Qazvin
چکیده [English]

This paper aims to investigate the requirement of the fore-conception of completeness as a necessary condition for understanding and misunderstanding inGadamer’s view. To do so, we deploy the analytic method. By the “fore-conception of completeness” Gadamer refers to the temporary assumption of an interpreter in reading a text, which consists of two elements: a formal (internal unity and consistency) and material (being a complete truth). He maintains that the understanding of a text begins with the projection of the initial meaning given to it by the interpreter. However, if the hermeneutic circle does not come to play with an appropriate fore-meaning, then the act of understanding will fail. For in this case the fit between the interpreter’s fore-meaning and the text will be doubtful. Thus, when a text is read, the first necessary assumption to correct, disaffirm, or confirm the interpreter’s initial fore-meaning will be that of the text’s unity and internal consistency. However, this assumption is not sufficient. It is necessary for the interpreter to temporarilyassume the complete truth of the text in order to test his or her fore-meaning and prejudices, because if the interpreter tries to understand the details of a text merely with an assumption of its coherence, then it will be impossible for those details to reveal the falsity of the limited and distorted initial meaning. The fore-conception of completeness is a “revocable” assumption of the authority of the text, which challenges the interpreter’s prejudices as well as arbitrary and personal lines of thought and is preparatory for their correction or affirmation. The fore-conception of completeness is a prerequisite of understanding, which is worthy of investigation, because every interpreter anticipates the completeness of the text in his or her attempt to understanding, in order to avoid inappropriate, arbitrary, and subjectivist interpretations by drawing upon the conflict between the anticipated meaning and the resistance of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fore-conception of completeness
  • anticipation of completeness
  • fore-meaning
  • projection of meaning. 
1. پالمر، ریچارد (1395)، علم هرمنوتیک، ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
2. رمبرگ، بیورنت و کریستین گسدال (1393)، هرمنوتیک (دانشنامه فلسفی استنفورد)، ترجمه: مهدی محمدی، تهران: ققنوس.
3. شرت، ایون (1387)، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
4. کی. اشمیت، لارنس (1395)، درآمدی بر فهم هرمنوتیک، ترجمه: بهنام خداپناه، تهران: نشر ققنوس.
5. گادامر، هانس گئورگ (1394)، رازوارگی سلامت (هنر شفابخشی در عصر علم)، ترجمه: نرگس تاجیک، تهران: روزگار نو.
6. ـــــــــــــــ (1395)، هرمنوتیک، زبان، هنر، ترجمه: عبدالله امینی، مقاله زبان و فهم،آبادان: پرسش.
7. ـــــــــــــــ (1396)، هرمنوتیک دین و اخلاق، ترجمه: شهاب‌الدین امیرخانی، تهران: کتاب پارسه.
8. گروندن، ژان (1391)، درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی، ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
9. ـــــــــــــــ (1391)، هرمنوتیک، ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
10. لان، کریس (1395)، ویتگنشتاین و گادامر، ترجمه: مرتضی عابدینی‌فرد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
11. مانتزاوینوس، کریستوستموس (1395)، هرمنوتیک طبیعت‌گرایانه، ترجمه: علیرضا حسن‌پور و رقیه مرادی، تهران: نقش و نگار.
12. ملپاس، جف و نیکولاس دیوی (1394)، گادامر و زیبایی‌شناسی او (دانشنامه فلسفۀ استنفورد 41)، ترجمه: وحید غلامی‌پور فرد. تهران: ققنوس.
13. نیچه، فریدریش و دیگران (1385)، هرمنوتیک مدرن: گزیدۀ جستارها، ترجمه: بابک احمدی، هانس گئورگ گادامر، مقالۀ همگانیت مسئله هرمنوتیک، تهران: نشر مرکز.
14. وارنکه، جورجیا (1395)، گادامر (هرمنوتیک، سنت و عقل)، ترجمه: اصغر واعظی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
15. واینسهایمر، جوئل (1381)، هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ ادبی، ترجمه: مسعود علیا، تهران: ققنوس.
16. Bernstein, Jay M. (1994), Frankfurt School: Vol. 6, Routledge.
17. Bilen, Osman (2001), The Historicity of Understanding and the Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics, New York: The Council for Research in Values & Philosophy.
18. Davey Nicholas (2006), Unquiet understanding: Gadamer’s philosophical hermeneutics, State University of New York Press.
19. Davidson, Donald (2001), Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Oxford University Press.
20. Gadamer, Hans-George (1992), Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry, and History: Applied Hermeneutics, D. Misgeld and G. Nicholson (ed.), Albany, NY: State University of New York Press.
21. ـــــــــــــــــــــــــ (2013), Truth and Method, translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, London: Bloomsbury Academic.
22. Lawn, Chris (2011), The Gadamer Dictionary, London & New York: Continuum Publishing Group.
23. Loevlie, Elisabeth Marie (2003), Literary Silences in Pascal, Rousseau, and Beckett, Oxford: Oxford University Press.
24. Malpas, Jeff and Gander, Hans-Helmuth (2015), The Routledge Companion to Hermeneutics, Routledge.
25. Michelfelder, Diane P and Richard E. Palmer (1989), Dialogue and Deconstruction, New york: State University of New York Press.
26. Schleiermacher, Friedrich (1998), Hermeneutics and Criticism, translated and Edited by Andrew Bowie, Cambridg: Cambridge University Press.