کارکردگرایی نقش و زندگی پس از مرگ

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

10.22081/jpt.2018.66270

چکیده

کارکردگرایی نقش، یکی از روایت‌های کارکردگرایی در فلسفه ذهن معاصر و از زیرشاخه‌های کارکردگرایی نقش علّی است. بر اساس این روایت، برخی حالات و ویژگی‌های نفسانی، مرتبه دوم و کارکردی (به معنای علّی) معرفی شده و بر تحویل‌ناپذیری آنها به تحقق‌گرهای مادی یا غیرمادیِ نقش‌های یادشده تأکید می‌شود. به‌طور‌ ویژه کارکردگرایی نقش در توصیف رابطه حالات نفسانی و حالات بدنی و مغزی، از مفهوم مابعد طبیعی تحقق استفاده می‌کند. این مقاله پس از ارائه شرحی مختصر از مؤلفه‌های محوری کارکردگرایی نقش و به‌ویژه روایت مادی‌انگارانۀ آن، استدلالی در جهت نشان‌دادن ناسازگاری درونی مادی‌انگاری مبتنی بر کارکردگرایی نقش ارائه کرده است. سپس با اشاره به اینکه کارکردگرایی نقش مستلزم مادی‌انگاری نیست، کوشیده است با نادیده‌انگاشتن ناسازگاری یادشده، تأثیر پذیرش کارکردگرایی نقش را بر مسئلۀ امکان زندگی پس از مرگ بررسی کند و به برخی از مزایا و نیز دشواری‌های صورت‌بندی زندگی پس از مرگ بر اساس کارکردگرایی نقش بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role Functionalism and Life after Death

نویسنده [English]

  • mahdi ghiasvand
Assistant professor, Philosophy Department, College of Human and Social Sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

Role functionalism is a version of functionalism in contemporary philosophy of mind and a subclass of causal-role functionalism. On this version of functionalism, psychological states and properties are characterized as second-order functional (in a causal sense), and it is emphasized that they are not reducible to material or non-material realizers of those roles. In particular, role functionalism employs the metaphysical concept of realization in its characterization of the relation between psychological states and bodily or brain states. After a brief account of the central components of role functionalism, and in particular, its materialist version, the paper offers an argument to show that materialist functionalism involves an internal inconsistency. I then point out that role functionalism does not entail materialism, and then, ignoring the above inconsistency, I seek to examine the implications of role functionalism for the possibility of life after death, and certain advantages as well as problems of the formulation of life after death in terms of functionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role-Functionalism
  • afterlife
  • materialism about mental states
  • Realization
1. بلاک، ند (1393)، «کارکردگرایی چیست؟»، نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

2. سوبر، ایلیت (1393)، «کارکردگرایی غایت‌شناختی: بازگرداندن کارکرد به کارکردگرایی»، نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

3. غیاثوند، مهدی (1395)، تحویل‌گرایی و فیزیکالیسم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

4. ــــــــــــــــــــــــ (1394)، «درنگی بر گونه‌شناسی تحویل‌گرایی»، ذهن، ش62.

5. Baker, Lynne (2004), “Christians Should Reject Mind-Body Dualism,” Contemporary Debates in The Philosophy of Religion, Blackwell Publishing.

6. Bradley, Raymond (2015), “Why Survival is Metaphysically Impossible,” The Myth of an Afterlife: The Case against Life After Death, Rowman & Littlefield Press.

7. Esfeld, Michael & Sachse, Christian (2011), Conservative Reductionism, Routledge.

8. Fodor, Jerry (1974), “Special sciences,” Synthese: 28.

9. Kim, Jaegwon (2015), “What Could Pair a Nonphysical Soul to a Physical Body?”, The Myth of an Afterlife: The Case against Life After Death, Rowman & Littlefield Press.

10. Kim, Jaegwon (1996), Philosophy of Mind, Cambridge, MA: MIT Press.

11. Levin, Janet (2013), “functionalism”, in: https://plato.stanford.edu/entries/functionalism/.

12. Melnyk, Andrew (2003), A Physicalist Manifesto: Thoroughly Modern Materialism, Combridge: Cambridge University Press.

13. Melnyk, Andrew (2006), “Realization and the Formulation of Physicalism,” Philosophical Studies, No. 131.

14. McLaughlin, Brian (2006), “Is Role-Functionalism Committed to Epiphenomenalism?,” Journal of Consciousness Studies, No. 13.

15. Moore, Dwayne (2011), “Role Functionalism and Epiphenomenalism,” Philosophia: 39.

16. Putnam, Hilary (1973) {2002}, “The Nature of Mental States,” Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, ed. David J. Chalmers, New York: Oxford University Press.

17. Shoemaker, S. (2009), Physical Realization, Oxford: Oxford University Press.

18. Wilson, Robert & Craver, Carl (2007), “Realization: Metaphysical and Scientific Perspectives,” Philosophy of Psychology and Cognitive Science: A Volume of the Handbook of Philosophy of Science Series, ed: Paul Thagard, North Holland.

19. Zagzbski, Linda (2007), The Philosophy of Religion: An Historical Introduction, Blackwell Publishing.