واکاوی تحلیلی مسئله گرتلر دربارۀ معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفۀ ذهن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته‌ دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی تهران

چکیده

نظریۀ برون‌گرایی با صورت‌بندی کنونی خویش از مهم‌ترین رویکردهای نوآمد در فلسفۀ زبان و ذهن معاصر است. گرتلر، فیلسوف تحلیلی معاصر، با طرح مسئله‌ای جدید درباره معیار تمایز درون‌گرایی ـ برون‌گرایی دربارۀ محتوای ذهنی، کوشیده است نشان دهد واژگان فنی «درون‌گرایی‌» و «برون‌گرایی» ابهام جدّی دارند. جان‌مایۀ استدلال گرتلر چنین است که هر معیاری برای تمایز این دو، ناگزیر باید به مفهوم «نفسی برای شناسا» تمسک کند، درحالی‌که به باور وی این مفهوم خود به‌لحاظ توصیفی و هنجاری مبهم و مشکل‌زاست. من در این نوشتار، نخست توضیحی مقدماتی دربارۀ مناقشۀ برون‌گرایی ـ درون‌گرایی در فلسفۀ ذهن ارائه می‌کنم و سپس مسئلۀ گرتلر را به‌تفصیل شرح داده و آن‌گاه پس از توضیح معیارهای پیشنهادی گرتلر، در بخش پایانی می‌کوشم پیش‌فرض‌های نادرست و خطاهای روش‌شناختی او را کشف و تبیین کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Examination of Gertler’s Problem concerning the Criterion of Internalism-Externalism in the Philosophy of Mind

نویسنده [English]

  • Alireza Mazarian
PhD student of the Philosophy of Mind, Institute for Cognitive Science, Tehran
چکیده [English]

In its present formulation, externalism is an important new approach in contemporary philosophies of language and mind. Gertler, a contemporary analytic philosopher, has proposed a new problem concerning the criterion for the distinction between internalism and externalism about the mental content, in an attempt to show that the technical terms, “internalism,” and “externalism,” are seriously vague. The idea behind Gertler’s argument is that any criterion for such a distinction has to appeal to the notion of “subjective,” while this concept is, for her, descriptively and normatively vague and problematic. In this paper, I will first introduce the internalism-externalism debate in the philosophy of mind, and then elaborate Gertler’s problem. After explicating Gertler’s proposed criteria, I will finally seek to uncover and elaborate her wrong presuppositions and methodological errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internalism-externalism
  • mental content
  • criterion
  • distinction
  • anti-individualism
  • intrinsic property
1. Burge, Tyler (1979), “individualism and the Mental,” in: P. French, T, H. Uehling and H. K. Wettstein (eds.), Midwest Studies in Philosophy, 4 Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.

2. ____________ (1986a), “Individualism and Psychology,” Philosophical Review, No. 45.

3. ____________ (1986b), “Intellectual Norms and Foundations of Mind,” Journal of Philosophy, No. 83.

4. ____________ (1986c), “Cartesian Error and the Objectivity of Perception,” In: Subject, Thought, and Context, P. Pettit and J. McDowell (ed.), Oxford: Oxford University Press.

5. ____________ (2003), “Descartes, Bare Concepts, and Anti-Individualism: Reply to Normore,” In: Hahn, M. and B. Ramberg, Reflections and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Burge, MIT Press.

6. ____________ (2003), Psychology and the Environment: Reply to Chomsky,” in: Martin Hahn and Bjorn Ramberg (eds.), Reflections and Replies, London: MIT Press.

7. ____________ (2007), “Foundations of Mind,” Oxford: Clarendon Press.

8. Gertler, Brie (2012), “understanding the Internalism-Externalism debate: what is the boundary of the thinker?” Philosophical Perspectives, No. 26.

9. Farkas, Katlin (2003), “What is Externalism,” Philosophical Studies, No. 112.

10. Liu, JeeLoo (2002), “Physical Externalism and Social Externalism: Are They Really Compatible?” Journal of Philosophical Research, Vo. 27.

11. Donnellan, Keith. (2003), “Burge Thought Experiments,” in: Martin Hahn and Bjorn Ramberg (eds.), Reflections and Replies, London: MIT Press.

12. Wilson, R. A. (1995), “Cartesian Psychology and Physical Minds,” Cambridge: Cambridge University Press, Pollock, John L. (1990), “technical methods in philosophy,” Boulder: Westview Press.

13. Sider, Theodore (1996), “Intrinsic Properties,” Philosophical Studies, No. 83.

14. Lewis, D. (1983) “Extrinsic Properties,” Philosophical Studies, No. 44.

15. ____________ (1986), On the Plurality of Worlds, New York: Blackwell.

16. Moore, G. E. (1951), “The Conception of Intrinsic Value,” in: Philosophical Studies, New York: Humanities Press Inc.