دفاع از الزام‌آوربودن توافق فرضی در نظریۀ عدالت رالز

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار/دانشگاه شهید بهشتی- -پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

چکیده

مفهوم وضعیت نخستین از نظر روش‌شناختی، مهم‌ترین بخش نظریۀ رالز دربارۀ عدالت به‌شمار می‌آید. از‌سوی‌دیگر، مناقشه‌برانگیزترین بخش مفهوم وضعیت نخستین مفهوم توافق فرضی است. این مقاله می‌کوشد با تبیین جایگاه توافق فرضی در وضعیت نخستین نشان دهد که می‌توان از الزام‌آور‌بودن توافق فرضی در مقابل برخی انتقادها دفاع کرد. یکی از راه‌های دفاع از الزام‌آور‌بودن توافق فرضی در مقابل انتقادِ «استدلال شباهت» این است که الزام‌آور‌بودن توافق فرضی از طریق استناد به دلائل مستقل دیگری که برای دو طرف توافق پذیرفتنی هستند توضیح داده شود. این شیوۀ دفاع به تمایز میان پردۀ بی‌خبری ضخیم و پردۀ بی‌خبری نازک نیز مربوط می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان دلیلی برای ترجیح اولی به دومی در نظر گرفت. در این مقاله پس از تبیین مفهوم وضعیت نخستین و توافق فرضی، نخست با اشاره به تمایز پردۀ بی‌خبری ضخیم و نازک، دلائل رالز را برای انتخاب پردۀ بی‌خبری ضخیم توضیح داده‌ام. سپس به این پرسش پرداخته‌ام که آیا توافق فرضی به‌خودی‌خود الزام‌آور‌ است یا نه و آن‌گاه با ارائۀ استدلال شباهت، از پاسخ منفی به این پرسش دفاع کرده‌ام. در ادامه پس از شرح انتقاد دِوُرکین به الزام‌آور‌بودن توافق فرضی نشان داده‌ام که در مواردی می‌توان توافق فرضی را به‌لحاظ شهودی الزام‌آور دانست. هستۀ اصلی تبیین فوق وجود دلائلی است که برای دوطرف توافق فرضی پذیرفتنی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Defense of Imperativeness of the Hypothetical Contract in Rawls’s Theory of Justice

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh
Assistant Professor/Shahid Beheshti University-Institute for Science and Technology Studies
چکیده [English]

Methodologically speaking, the main component of Rawls’s theory of justice is the notion of the original position. However, the most controversial component of the notion of the original position is the notion of hypothetical contract. This paper seeks to elaborate the role of hypothetical contract in the original position in order to show that the imperativeness of hypothetical contract can be defended against some objections. One way to defend the imperativeness of hypothetical contract against the “argument from similarity” is to explain the imperativeness of hypothetical contract by an appeal to further independent reasons with which both sides can agree. Such a defense is also relevant to the distinction between thin and thick veils of ignorance, and can be considered as a reason to prefer the latter to the former. In this paper, I have elaborated the notions of the original position and hypothetical contract, and then pointed to the distinction between thick and thin veils of ignorance, delineating Rawls’s reasons for opting the thick veil. I have then dealt with the question of whether hypothetical contract is imperative by itself or not, and I have then appealed to the argument from similarity to defend a negative answer to the question. I have then elaborated Dworkin’s objection to the imperativeness of hypothetical contract to show that there are cases where hypothetical contract can be taken to be intuitively imperative. The core of the above account consists of reasons that are plausible for both sides, and can transfer their normative force to the hypothetical contract. I have finally presented another objection to the imperativeness of hypothetical contract and a minimal defense of it against the objection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Original position
  • hypothetical contract
  • argument from similarity
  • argument from transitivity
  • constitutive arguments
  • epistemic arguments
  • Rawls
  • Dworkin
1. Ashford, E. and Mulgan, T. (2012), “Contractualism,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
2. Barnett, Z. & Li, H. (2016), “Conciliationism and merely possible disagreement,” Synthese , No. 193.
3. Brownlee, K. and Stemplowska, Z. (2017), “Thought Experiments,” In: Methods in Analytical Political Theory (ed.), Adrian Blau: Cambridge University Press.
4. Carey, B. (2011), “Possible disagreements and defeat,” Philos Stud, 155.
5. Christensen, David (2007), “Epistemology of Disagreement: The Good News,” Philosophical Review, No.116 (2).
6. Christensen, D. (2010), “Higher-Order Evidence,” Philosophical & Phenomenological Research, No. 81(1).
7. Christensen, D. (2011), “Disagreement, Question-Begging and Epistemic Self-Criticism,” Philosophers’ Imprint, No. 11(6).
8. Clayton, M. (2015), “Rawls and Dworkin on hypothetical reasoning,” In: The Original Position (ed.), Timothy Hinton: Cambridge University Press.
9. Cohen, G. A. (2009), Why Not Socialism? Princeton, NJ: Princeton University Press.
10. Dworkin, R. (1975), “The Original Position,” In: Reading Rawls (ed.) Norman Daniels, New York: Basic Books.
11. Elga, A. (2010), “How to disagree about how to disagree,” In: Disagreement (eds.) Ted Warfield and Richard Feldman, Oxford University Press.
12. ____________ (2007), “Reflection and Disagreement,” Nous, No. 41(3).
13. Enoch, D. (2017), “Hypothetical Consent and the Value(s) of Autonomy,” Ethics . No.128.
14. Estlund, D. (2008), Democratic Authority: A Philosophical Framework, Princeton, NJ: Princeton University Press.
15. Foot, P.(2002), “The problem of abortion and the doctrine of double effect,” In: Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy. Oxford: Clarendon Press.
16. Freeman, S. (2007), Rawls, Routledge.
17. Hill, T. (2001), “Hypothetical Consent in Kantian Constructivism,” Social Philosophy and Policy , No.18.
18. Nozick, R. (1974), Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Blackwell.
19. Rawls, J. (1999), A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press
20. Scanlon, T. M. (2001), What We Owe to Each Other, Harvard University Press.
21. Thomson, J. (1985), “The trolley problem,” Yale Law Journal, No. 94.
22. ____________ (1990), The Realm of Rights, Cambridge, MA: Harvard University Press.
23. Waldron, J. (1987), “Theoretical Foundations of Liberalism,” Philosophical Quarterly, No. 37.