ارزیابی تطبیقی دیدگاه مایکل سندل و آلن هیورث درباره لیبرالیسم راولز

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان

چکیده

مایکل سندل نظریه‌پرداز جماعت‌گرایی است که مواضع جان راولز را در کتاب نظریه عدالت به چالش می‌کشد و معتقد است در پیش‌فرض‌ها، استدلال و نتایج نظریه راولز خطاهایی وجود دارد. در مقابل، آلن هیورث با دفاع از راولز، پاسخ‌هایی را در برابر برخی نقدهای سندل بیان می‌دارد. برآنیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا در حقیقت آن‌گونه‌که سندل و دیگر منتقدان راولز باور دارند، لیبرالیسم فردگرایی انتزاعی را پیش‌فرض می‌گیرد؟ همچنین در ادامه این ادعای مایکل سندل بررسی می‌کنیم که برای درک حقیقی هویت خویش باید تعلقات، باورها و وفاداری‌هایی را که هویت ما بدان‌ها وابسته است، در نظر آوریم؛ در حالی‌که«خود» راولزی عاری از چنین تعلقات، باورها و وفاداری‌هایی است. آلن هیورث در ادامه، با اقامه استدلالی این نظر سندل را به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Evaluation of Michael J. Sandel and Alan Haworth's Views on Rawls's Liberalism

نویسندگان [English]

  • Akram Nourizadeh 1
  • Yusof Shaghool 2
چکیده [English]

Michael Sandel is communitarian thinker who challenges John Rawls's views in Theory of Justice,holding that there are mistakes in the book's presuppositions, arguments, and conclusions. In contrast, Alan Haworth defends Rawls's views, replying to some objections by Sandel. In this paper, we want to see whether liberalism presupposes abstract individualism, as Sandel and other critics of Rawls maintain, or not. We will also consider the claim made by Sandel that in order to understand our real identity, we need to bear in mind the interests, beliefs and loyalties on which our indetities depend, though Rawlsian 'self' is free of such interests, beliefs and loyalties. Hawort argues that: 1) Sandel’s account of the manner in which constitutive loyalties function as reasons for action presupposes the possibility of there being underivable particular obligations, but that such obligations are, in fact, logically impossible, and 2) Sandel’s account of the self as necessarily encumbered presupposes an account of personal identity which confuses identification with definition, and which is fundamentally flawed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberalism
  • Individualism
  • Unencumbered self
  • Identity
  • Michael Sandel
  • Alan Haworth
1. براتعلی‌پور، مهدی(1384)، شهروندی و سیاست نوفضیلت‌گرا، تهران: نشر مؤسسه مطالعات ملی، چاپ اول.

2. راولز، جان (1388)، عدالت به‌مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول.

3. رورتی، ریچارد (1382)،اولویت دموکراسی بر فلسفه، خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.

4. سندل، مایکل(1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، احمد تدین، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

5. Haworth, Alan(2006),“Liberalism, Abstract Individualism, and the Problems of Particular Obligations,”Springer, 11.

6. Marilyn, Friedman(1989), “Feminism and Modern Friendship: Dislocating the Community, ” Ethics, Vol. 99, No. 2.

7. Rawls, John(1999), Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, Revised Eddition.

8. Sandel, Michael(1982), Liberalism and It’s Critics, New York University Press, New York.

9. ــــــــــــــــ (1998), Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, Second Edition.

10. ــــــــــــــ(1996), Democracy’s Discontent: America In Search Of Public Philosophy, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.

11. ـــــــــــــــ(2009), The Cost Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering, Harward University Press, First Edition.