رابطۀ فرضیه‌ربایی با استقراء و حدس

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

برای روشنساختن این مسئله که آیا فرضیه‌ربایی، از هویت مستقلی برخوردار است یا آن‌که قابل ارجاع به یکی از گونه‌های مرسوم و متعارف استدلال در منطق و فلسفه است، مهم‌ترین عناوینی که باید رابطه فرضیه‌ربایی با آنها بررسی شود، استقراء و حدس و قضایای حدسی است. دربارۀ رابطۀ فرضیه‌ربایی با استقراء اساساً دو دیدگاه کلی مطرح شده است: الف) دیدگاهی که این دو را قابل تحویل به یک‌دیگر می‌داند؛ طرفداران این دیدگاه، در دو دسته کلی جای می‌گیرند: 1) برخی نظیر هارمن، جوزفسونو پسولُس استقراء را به استنتاج بهترین تبیین تحویل برده‌اند و 2) برخی همچون فومرتن، استنتاج بهترین تبیین را به استقراء تحویل برده‌اند‌‌؛ ب) دیدگاهی که امکان تحویل این دو را به یک‌دیگر رد کرده، و به استقلال این دو استدلال باور دارد. در این مقاله ابتدا، سه دیدگاه مزبور در قالب دو عنوان کلی «تحویل‌گرایی» و «غیرتحویل‌گرایی» بررسی می‌شود و در ادامه به رابطۀ قضایای حدسی با فرضیه‌ربایی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of the Inference to the Best Explanation with Induction and Speculation

نویسنده [English]

 • Mansour Nasiri
چکیده [English]

One of the most significant issues about the inference to the best explanation (IBE) is whether it is an independent argument, or can be reduced to one of the common arguments in logics. Thus we should examine the relation between abduction and other types of proofs. Since abduction cannot be reduced to syllogism, our discussion will concentrate on induction and speculation (speculative propositions). As to the relation of abduction with induction, two views have been proposed (a) the view that reduces one to the other, which is of two types: (1) some like Harman, Josephson, and Psillos reduce induction to IBE, and (2) some like Fumerton, reduce IBE to induction. (B) the view that rejects the reduction and takes them to be independent. Pierce and more recently Schurtz are advocates of this view. The three views above can be categorized under two views: reductionist and non-reductionism; this paper defends the latter. I also deal with the relation between speculation and abduction. Despite similaries, they are not reducible to one another. Thus the paper holds the independence of abduction from other types of arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • abduction
 • inference to the best explanation
 • induction
 • speculation
 • speculative propositions
 • syllogism
 • Pierce
 1. ابن سینا، (1331)، دانشنامه علایی، تصحیح: محمد مشکوة، تهران: انجمن آثار ملی.
 2. ـــــــ ، (1966م) البرهان من کتاب الشفاء، تحقیق: عبدالرحمن بدوی، قاهره: دارالنهضة العربیة، الطبعة الثانیة.
 3. الحلی، حسن بن یوسف‌ (علامه حلی)، (1363) الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، اشراف: محسن بیدارفر، قم: بیدارفر.
 4. خوانساری، محمد، (1376) فرهنگ اصطلاحات منطقی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. طوسی، خواجه نصیر، (1375) اساس الاقتباس، تحقیق و تعلیق: سید عبدالله انوار، تهران: نشر مرکز.
 6. مظفر، محمدرضا، (بی‌تا)المنطق، قم: اسماعیلیان.
 7.Atocha, Aliseda, (2008) Abductive Reasoning, Logical Investigations into Discovery and Explanation, National Autonomous University of Mexico.

8. Burks, W. (1946) "Peirce's Theory of Abduction", in: Philosophy of Science, Vol. 13, No. 4.

9. Davidson, Herbert A., (1992), Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect, Oxford University Press.

10. Fumerton, R. A., (1980) "Induction and Reasoning to the Best Explanation", Philosophy of Science.

11. Harman, Gilbert H., (1965) “The Inference to the Best Explanation,” The Philosophical Review, 74. 1.

12.ameer, Joep, (1994) Al-Fārābī and Aristotelian syllogistics: Greek Theory and Islamic Practice, Brill, Leiden, The Netherlands.

13. ipton, peter, (2000) "Inference to the Best Explanation" in: W. H. Newton-Smith (ed) A Companion to the Philosophy of Science,Blackwell.

14.Peirce, C. P., (?????) Collected Papers of Charles Sanders Peirce, edited by C. Hartshorne, P. Weiss, Cambridge: Harvard University Press.

15.Psillos, Stathis, (2009) Knowing the Structure of Nature, Essays on Realism and Explanation, Palgrave Macmillan.

16.Schurz, G., (2008) "Patterns of abduction", Springer Science: Business Media B. V. 2007, Synthese.