رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

بحث از توجیه باور همواره با این فرض همراه بوده است که ویژگى واحد و برجسته اى با عنوان (موجه بودن) وجود دارد که در صورتى که باور متصف به آن شود از جایگاه معرفتى ممتازى برخوردار مى شود و گمان بر این بوده است که همه مباحث و اختلاف نظرهاى معرفت شناسان درباره توجیه, ناظر به همین ویژگى واحد بوده است. آلستون در کتاب جدیدش با این رویکرد وحدت گرا مخالفت کرده و به سود رویکردى کثرت گرا در معرفت شناسى باور استدلال مى کند. به عقیده او, باور قابلیت اتصاف به مطلوب هاى معرفتى متعدد دارد به گونه اى که هر کدام از این مطلوب هاى معرفتى در جاى خود مهم اند و هیچ کدام از آنها از موقعیت ممتاز و منحصر به فردى نسبت به سایرین برخوردار نیست. بنابراین, در معرفت شناسى باور باید از مطلوب هاى معرفتى گوناگون سخن بگوییم; ماهیت هر کدام را بررسى کنیم, اهمیت نظرى و عملى آنها را در زندگى جست وجو کنیم, میزان دسترس پذیرى هر کدام را براى انسان بیابیم و در نهایت از روابط میان آنها پرده برداریم. آنچه در پى مى آید گزارشى است اجمالى از برخى فصول کتاب فراسوى توجیه در معرفى رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور

نویسنده [English]

  • mohmmad ali mobini
1. William P. Alston
2. John L. Pollok, "Nondxastic Foundationalism," in Michael R. Depaul, ed., Resurrecting Old - Fashioned Foundationalism, p. 46.
3. Richard Fumerton,"Replies to Pollok and Plantinga," in Michael R. Depaul, ed., Resurrecting Old - Fashioned Foundationalism, p. 69.
4. epistemic desiderala
5. Alston William. P., Beyond Justification, (Ithaca: Cornel University Press, 2005).
6. Justificationism
7. براى مثال, بونجور در بیان ماهیت و مفهوم توجیه, رویکردى وظیفه شناختى دارد و آن را بر حسب مفهوم مسئوولیت پذیرى در داشتن باور تعریف مى کند, اما براى بیان شرایط توجیه, مسئله انسجام میان باورها را مطرح مى کند و موجود بودن (باور) را مشروط به آن مى داند که آن (باور), به شیوه اى به قدر کافى منسجم با مجموعه اى به قدر کافى منسجم متناسب باشد. یاگلدمن شرط موجود بودن (باور) را شکل گیرى آن به شیوه اى قابل اعتماد مى داند, اما در توضیح مفهوم توجیه, موجه بودن (باور) را به معناى مجاز بودن (باور) بر اساس نظام درستى از قواعد مى داند (Alston 2005, 15) .
8. deontological
9. truth conducive
10. Beyond Justification, p. 15 - 16.
11. cognitive accessibility
12. در این جا خود وجود دلیل و شاهد یا وضع مثبت معرفتى نیز شرایطى در سطح پایین تر براى توجیه باور است.
13. higher - level knowledge
14. well- grounded belief
15. reliability
16. coherence
17. virtue
18. intellectual
19. Beyond Justification, p. 19 - 20
20. Ibid.,p. 20 - 21
21. Ibid.,p. 22
22. Ibid.,p. 18 - 19
23. theoretically neutral
24. desirable
25. maximally thin episemic desideratum
26. thick
27. Gettie
28. ungettierized true belief
29. anti - externalist
30. Chisholm
31. Bonjour
32. Foley
33. Feldman
34. Beyond Justification, pp. 23 - 25
35. Ibid., pp. 25 - 26
36. منظور آلستون از طرف هاى افراطى اختلاف, کسانى هستند که مفاهیمى کاملاً مختلف از توجیه, از قبیل مفهوم وظیفه شناختى, اعتمادگرایانه, کارکردگرایانه و ارائه داده اند; و گرنه در میان طرفداران هر کدام از این مفاهیم نیز اختلاف هایى وجود دارد که منظور آلستون نیست.
37. Beyond Justification, p. 26
38. epistemic evaluation
39. epistemic point of view
40. epistemic purposes
41. human cognition
42. اگر باور صادق, به طور مطلق, هدف اساسى دستگاه شناخت ما بود, آن گاه ساده ترین راه این بود که تمام روز را به حفظ کردن شماره هاى تلفن از دفترچه راهنما اختصاص دهیم و از این راه, باورهاى صادق خود را افزایش دهیم. آوردن قید (امورى که به آنها علاقه داریم یا براى ما مهم اند) براى جلوگیرى از این اشکال است.
43. Beyond Justification, p. 29-31.
44. propositional knowledge
45. inquiry
46. ground
47. Beyond Justification., p. 34 - 35.
48. Ibid.,p. 32.
49. epistemic desiderata
50. cognition
51. asymmetrical relations of dependence
52. Beyond Justification, p. 39
53. truth.
54. Beyond Justification, pp. 40 - 43.
55. truth - conducive desiderata
56. evidenc
57. reasons
58. ground
59. adequancy
60. intellectual virtue
61. Beyond Justification, p.43.
62. hight-grade cognitive acess
63. high-level knowledge
64. well-grounded belief
65. showing
66. Beyond Justification, pp. 43 - 45.
67. explanation
68. understanding
69. coherence
70. systematicity
71. cognitive desirability
72. Beyond Justification.,PP. 45-47.
73. permissible
74. responsible
75. intellectual
76. requirement
77. forbiddance
78. effective voluntary control
79. see Ibid., ch. 4.
80. Beyond Justification., p. 45.
81. Ibid., p. 47.
82. nature
83. viability
84. importance
85. interrelations
86. Beyond Justification, p46.