قضاوت چندان آسان نیست!

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استاد دانشگاه وست مینستر

چکیده

در شمارة 39-40 مجلة نقد و ‌نظر(ویژة علم اصول و دانش‌های زبانی(2)) مقاله‌ای انتقادی با عنوان «این‌جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید[i]»، به‌قلم آقای فردین جهان‌بین، چاپ و منتشر شد که نگاهی نقادانه به کتاب فلسفة تحلیلی، مسائل و چشم‌اندازها[ii] (کتاب برگزیدة سال 1383 در زمینة فلسفه) داشت.
در پاسخ به این مقالة مفصل، جوابیه ومتن کوتاهی از طریق منابع غیررسمی در اختیار مجلة نقدونظر قرار گرفت، اما از آن‌جا که چندان قابل استناد و ارائه نبود، مجلة نقد و نظر به چاپ آن مبادرت نکرد و منتظر جوابیة رسمی نویسندة محترم کتاب (جناب آقای دکتر علی پایا) ماند، تا این‌که چندی پیش از طریق پست الکترونیک، جوابیه‌ای به شرح ذیل، از سوی جناب آقای پایا به دفتر مجله ارسال شد.
نقد و نظر، ضمن حفظ بی‌طرفی و بر اساس وظیفة اخلاقی و حرفه‌ای خود و جهت آگاهی اذهان عمومی، متن این جوابیه را به‌طور کامل منتشر می‌سازد[i]. جهان‌بین، فردین «این‌جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید»، نقد ونظر، سال دهم، شمارة‌ سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1384، ص323-348.


[ii]. پایا، علی، فلسفة تحلیلی، مسائل و چشم‌اندازها‌، تهران، طرح نو، 1382.

عنوان مقاله [English]

قضاوت چندان آسان نیست

نویسنده [English]

  • ali paya
جهان‌بین، فردین «این‌جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید»، نقد ونظر، سال دهم، شمارة‌ سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1384، ص323-348.

[1]. پایا، علی، فلسفة تحلیلی، مسائل و چشم‌اندازها‌، تهران، طرح نو، 1382.