پیراستگی برهان صدیقین علامة طباطبایی

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

فیلسوفانی چون فارابی، ابن‌سینا، صدرالمتألهین سعی کرده‌اند که در اثبات وجود خدا برهانی ناب بیابند که بر مخلوق تکیه نکرده باشد؛ در این میان علامة ‌طباطبایی(ره) برهانی از این‌دست بر وجود خدا اقامه کرده است که نه‌تنها در روند استدلال از وجود خلق بهره نگرفته است، بلکه بر هیچ نظریه‌ای مبتنی نیست. از همین‌رو، برهان علامه اولین مسئله در فلسفه قلمداد می‌شود که تنها بر طبیعت عقل محض تکیه کرده است؛ یعنی مقدمات آن تنها اولیات محض هستند. این برهان بر نظریة خاصی در باب نفس الامر و نظریة خاصی در باب مطابقت استوار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

پیراستگی برهان صدیقین علامة طباطبایی

نویسنده [English]

  • asghari soleimani amiri
1. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، تعلیقات علامه بر  الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار التراث العربی، 1981.

2. ــــــــــــــــ ،نهایة الحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1362.

3. مروارید، محمود، «تأملی در برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایی»، نقد و نظر، سال دوازدهم، شمارة اول و دوم، بهار و تابستان 1386.

4. معلمی، حسن، «تأملی در یک برهان»، معارف عقلی، فصلنامة تخصصّی مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی)، شمارة 4، تابستان 1386.