دو نوع تجربة دینی

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

انسان خدا را به‌عنوان حافظ و به‌عنوان محدودکنندۀ او تجربه می‌کند. تجربۀ دینی، فارغ از این‌که ماهیت آن چیست، یکی از این دو نوع است؛ در نوع اول، تجربۀ دینی اطمینان درون‌زاد انسان را تقویت کرده و معنای زندگی‌اش را روشن می‌سازد و به او شجاعت، صفا و آرامش می‌بخشد. در نوع دوّم، تجربۀ دینی به‌عنوان آگاهی از چیزی که فراتر از دست‌رس اوست، دردناکانه از خطاها، شکست‌ها و نومیدی‌های او سر برمی‌آورد. دست‌کم این نظری است که محور این تحقیق را تشکیل می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

دو نوع تجربة دینی

نویسنده [English]

  • mahdi zakeri
مشخصات مأخذشناختی این مقاله به شرح زیر است:

Walter Fales, Two Modes Of Religious Experience, The Journal Of Religion, Vol. 31,No. 3. (Jul., 1951), pp. 183-193.