تجربة عرفانی و داروهاى روان‌نما

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

سیدعطا انزلی

چکیده

پیش از هرچیز بر راقم این سطور فرض است که پیرایة ابهام و اجمال از چهرة مفاهیم اصلى و محورى تحقیق حاضر بزداید. محقّقان عرفان‏پژوه دربارة حدود و ثغور مفهومى و مصداقى اصطلاح «تجربة عرفانى» آراى گوناگونى ارائه کرده‏اند. این مقاله جایگاه قضاوت دربارة این آرا نیست. براى پرداختن به مباحث اصلى مقاله، مرادمان از تجربة عرفانى در تحقیق حاضر را، صرف‏نظر از برخى تأمّلات، چنین بیان مى‏کنیم: الف) تجربه‏اى که در آن وحدت (=عینّیت) یا اتحاد تام با همة موجودات یا با واقعیتى متعالى ادراک مى‏شود و تمایز میان فرد صاحب تجربه و متعلّقِ تجربه یک‏سره از میان بر مى‏خیزد؛ یعنى «منِ» صاحب تجربه، به تمامه در همة موجودات یا در یگانه موجود، مُنجذب و مُستهلَک مى‏شود و دوگانگىِ عالم/ معلوم، رخت بر مى‏بندد (انجذاب تام) و ب) تجربه‏اى که در آن وحدت یا اتحاد با همة موجودات یا با واقعیتى متعالى ادراک مى‏شود، اما در حال و زمانِ تجربه، آگاهى از تمایز میان «خود» یا فرد صاحب تجربه و متعلّقِ تجربه برقرار است؛ یعنى فرد به‏عنوان ادراک‌کننده‏اى متمایز، در برابر همة موجودات یا واقعیتى متعالى قرار مى‏گیرد و به‌عبارت دیگر، «من» با همة موجودات یا با واقعیتى متعالى مواجه و روبه‏رو مى‏شود و در محضر آنهاست (انجذاب ناقص) 

عنوان مقاله [English]

تجربة عرفانی و داروهاى روان‌نما

نویسنده [English]

  • seyyed ata anzali
1. استیس، والتر ترنس، (1379) عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خُرّمشاهى، تهران، انتشارات سروش.

2. انزلى، سیدعطا (ترجمه و تحقیق)، (1383) ساختگرایى سنّت و عرفان، قم، انجمن معارف اسلامى ایران.

3. ــــــــــــــــ ، «ساختگرایى و نظریة حقّ معتَقَد ابن عربى»، فصلنامه اندیشة نوین دینى، سال اول، شماره 2، پاییز 1384.

4. فنارى، محمد بن حمزه، (1374) مصباح الانس، تهران، انتشارات مولى.

5. قیصرى، محمد داوود، (1375) شرح فصوص الحکم، تهران، انتشارات علمى فرهنگى.

6. قونوى، صدرالدین، (1375) نفحات الاهیه، تهران، انتشارات مولى.

7. ــــــــــــــــ ، رسالهفصوص، (1362) تهران، مرکز نشر دانشگاهى.

8. ابن ترکه، صائن الدین على، تمهید القواعد، (1360) تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى.

9. هیلگارد، ارنست، (1382) زمینة روانشناسى، ترجمة محمدتقى براهنى و همکاران، تهران، انتشارات رشد.

10. کاکایى، قاسم، (1381) وحدت وجود به روایت ابن عربى و مایستر اکهارت، تهران، نشر سهروردى.

11. دفترى، فرهاد، (1382) تاریخ و اندیشه‏هاى اسماعیلى در سده‏هاى میانه، ترجمة فریدون بدره‏اى، تهران، نشر فرزان.

12. Huxley, Aldous., (1945) The Perennial Philosophy, New York and London, Harper & Brothers.

13. ______, (1954) The doors of perception, New York Harper.

14. James, William., (1994) Varieties of Religious Experierns, Modern liberary Edition.

15. Ruysbroec, John., (1985) The spiritual Espousals and other work. introduction and translation James A. Wiseman, Paulist Press.

16. Katz, Steven T., (1978) (ed.), Mysticism and philosophical Analysis, O. U.

17. Smith, Huston., (2000) Cleansing the doors of perception, New York, Jeremy P. Tarcher/Putnam.

18. Stall, Fritz., (1975) Exploring Mysticism, University of California Press.

19. Stevens, Jay., (1987) Storming Heaven L. S. D & the American Dream, New York: Atlantic Monthly Press.

20. Wainwright, William J., (1981) Mysticism, A Study of its Nature, Madison: University of Wisconsin Press.

21. Wilber, Ken., (1977) The spectrum OF Consciousness, Quest books.

22. Woods, Richard., (1980) Understanding Mysticism, Image Books.

23. Zaehner R. C., (1972) Drugs, Mysticism and make - believe [by] R. C. Zaehner, London, Collins.

24.  Mysticism Sacrd and Profane, (1957) O. U. P.