ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪن

نویسنده

هیأت تحریریه

چکیده

ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻜﻰ از دوره اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی . ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺗﻤﺪن دﻳﮕﺮی دوره دوره ﺑﻨﺪی آن اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻨـﺪی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ً اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ و ﻣـﺘﻦ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮی رخ دﻫـﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻰ ذﻫـﻦ ﻣﻮرﺧـﺎن در ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ﺷﺪه، اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت روﻳـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ در دوره را ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ روش ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ درآﻣـﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﻰ از ﺣﻴـﺚ اﻫﻤﻴـﺖ، ﻣﻔﻬـﻮم، ﺿـﺮورت، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻜﻰ از دوره اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی . ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺗﻤﺪن دﻳﮕﺮی دوره دوره ﺑﻨﺪی آن اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻨـﺪی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ً اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ و ﻣـﺘﻦ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮی رخ دﻫـﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻰ ذﻫـﻦ ﻣﻮرﺧـﺎن در ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ﺷﺪه، اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت روﻳـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ در دوره را ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ روش ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ درآﻣـﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﻰ از ﺣﻴـﺚ اﻫﻤﻴـﺖ، ﻣﻔﻬـﻮم، ﺿـﺮورت، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic period necessary for civilization

نویسنده [English]

  • ali bayat
چکیده [English]

ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻜﻰ از دوره اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی . ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺗﻤﺪن دﻳﮕﺮی دوره دوره ﺑﻨﺪی آن اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻨـﺪی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ً اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ و ﻣـﺘﻦ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮی رخ دﻫـﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻰ ذﻫـﻦ ﻣﻮرﺧـﺎن در ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ﺷﺪه، اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت روﻳـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ در دوره را ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ روش ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ درآﻣـﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﻰ از ﺣﻴـﺚ اﻫﻤﻴـﺖ، ﻣﻔﻬـﻮم، ﺿـﺮورت، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻜﻰ از دوره اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی . ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺗﻤﺪن دﻳﮕﺮی دوره دوره ﺑﻨﺪی آن اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻨـﺪی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ً اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ و ﻣـﺘﻦ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮی رخ دﻫـﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻰ ذﻫـﻦ ﻣﻮرﺧـﺎن در ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ﺷﺪه، اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت روﻳـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻰ در دوره را ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ روش ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ درآﻣـﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﻰ از ﺣﻴـﺚ اﻫﻤﻴـﺖ، ﻣﻔﻬـﻮم، ﺿـﺮورت، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ

کلیدواژه‌ها [English]

  • دوره دوره ﺑﻨﺪی ﺗﺎرﻳﺨﻰ
  • ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ
  • دوره ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪن اﺳـﻼﻣﻰ
  • ﺿـﺮورت ﺑﻨـﺪی
  • ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  • اﻟﮕﻮﻫﺎ