اسلام و عرفى‌شدن

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

ویلم، بدرستى، اشاره کرده است که میان ادیان در مواجهه با پدیده عرفى شدن (Secularization)، تفاوتهاى بسیارى وجود دارد. او این تفاوت را حتى در بین مذاهب و نحله هاى مختلف مسیحى نیز قائل است و از این حیث کلیساهاى کاتولیک، پروتستان، انگلیکان و ارتدوکس را هم از یکدیگر متمایز مى سازد. (ویلم/گواهى 1377:134) او معتقد است که عرفى شدن بر پیش فرضِ تمایزگذارى میان امور قدسى و عرفى استوار است که به طور مشخص، از سوى سنتِ یهودى ـ مسیحى ترویج شده است; در حالى که این فرض براى فرهنگهاى دینیِ دیگر، امرى غریب و به غایت، ناآشناست. ویلم در اثبات مدعاى خویش، ادیان چینى و هندى را شاهد مثال مى آورد که بى هیچ تمایزى میان این دو عرصه، یک روش زندگى و یک نظام اجتماعى ـ دینیِ کاملند.(پیشین:138)
با این که بر تعلق و وابستگى نظریه عرفى شدن بر بستر اجتماعى ـ دینى خاص و شرایط تاریخى منحصر به فرد، بسیار تأکید و ابرام شده است، به دلایلى که بخشى از آن مربوط به خصلت تعمیمى این قبیل تئورى هاى پهن دامنه است و بعضاً از تمایلات ایدئولوژیکِ نهفته در پسِ این نظریات سرچشمه مى گیرد، تلاشهایى در کار است تا با ارائه تصاویرى تقطیع شده از واقعیت و تعبیر و تفسیرهاى کارسازى شده از این مدعا، آن را بى محابا به مصادیق دیگر نیز تسرّى بخشد. دور از انتظار نبوده و نیست که این تلاشهاى سویافته و غیر علمى، موجب بروز پارادوکس هایى در اصل نظریه و در انطباق آن با واقعیت گردد.1

عنوان مقاله [English]

اسلام و عرفى‌شدن

نویسنده [English]

  • ali reza shojaee zand
ـ العطّاس، محمد نقیب. اسلام و دنیوى گرى. ترجمه احمد آرام. تهران. مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران. 1374.
ـ برگر، پیتر ال. (موج تازه سکولارزدایى از جهان: دورنماى جهانى) در: افول سکولاریزم. ترجمه افشار امیرى. تهران. پنگان. 1380.
ـ پارسونز، تالکوت. (ساخت هاى منطقى جامعه شناسى ماکس وبر) در: عقلانیت و آزادى. ترجمه یدالله موقن. تهران. هرمس. 1379.
ـ توین بى، آرنولد و ایکه دا. (نقش دین) . فصلنامه هفت آسمان. (س2، ش7) پاییز 1379.
ـ حائرى یزدى، مهدى. حکمت و حکومت. بى جا. شادى. 1995م.
ـ دوپاسکیه، روژه. سرگذشت اسلام، سرنوشت انسان. ترجمه على اکبر کسمایى. تهران. فرجام. 1374.
ـ شجاعى زند، علیرضا. (الگوى عرفى شدن جوامع با تأکید بر مورد ایران) تهران. ماهنامه اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى (ش).
ـ ضاهر، عادل. الاسس الفلسفیه للعلمانیه. بیروت. الساقى. 1993.
ـ عبدالرازق، على. الاسلام و اصول الحکم. بیروت. مکتبة الحیاة. 1978.
ـ فیلالى انصارى، عبدو. اسلام و لاییسیته. ترجمه امیر رضایى. تهران. قصیده. 1380.
ـ لوئیس، برنارد. (زبان سیاسى اسلام) ترجمه غلامرضا بهروز لک. قم. دفتر تبلیغات اسلامى. 1378.
ـ محمدى، مجید. سر بر آستان قدسى، دل در گرو عرفى. تهران. نقره. 1377.
ـ ویلم، ژان پل. جامعه شناسى ادیان. ترجمه عبدالکریم گواهى. تهران. تبیان. 1377.
ـ هیگ، جان. (عیسى و ادیان جهانى) ترجمه عبدالرحیم سلیمانى. فصلنامه هفت آسمان (س2، ش6) تابستان 1379 .
- Gellner، Ernest. (1992) Postmodernism، Reason and Religion London: Routledge.
- Lewis، Bernard. (1993) Islam and the West NewYork: Oxford University Press.
- Robertson، Roland. (1970) The Sociological Interpretation of Religion Basil Blackwell. Oxford.
- Voll، John O. (1982) Islam Continuity and Change in the Modern World Colorado: Westview Press; Harlow: Longman.
- Woodhead، Linda & Paul Heelas (2000) Religion in Modern Times Blackwell. Oxford.