تعبیر تجربه ذِن

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

فلسفه آیین بوداى ذِن همان فلسفه مَهایانه آیین بودا است; زیرا چیزى بیش از توسعه آن نیست. اما این توسعه در میان مردمى رخ داد که روان شناسى یا جان شان تا حد زیادى متفاوت از جان هندى بود، که آیین بودا را نتیجه داد. آیین بودا، پس از ناگارجوُنه و وَسوُبندوُ و پیروان بلافصل آنها، دیگر نتوانست به رشد سالمش در خاک اصلى اش ادامه دهد; اگر بنا بود که مهم ترین جنبه اى را توسعه بخشد که تاکنون پاک از آن غافل مانده بودند ـ و هم به سبب این غفلت نیروى زیستش سخت به سستى گراییده بود ـ پس مى بایست در خاک دیگرى نشانده شود. مهم ترین جنبه آیین بوداى مهایانه که در اقلیم روانى چین شکفت، چَن (ذِن) بود. چین هرچند که در کامل کردن نظام هوُاـ یِن (کِه گون، یا اَوَتَمْسَکه) یا تیئَن ـ دایى (تِن دایى)ِ اندیشه مهایانه شکست خورد، اما چَن را پدید آورد. این کار واقعاً مددى یکه بود از نبوغ چینى به تاریخِ عمومى فرهنگ روانى; اما این ژاپنى ها بودند که روح حقیقى ذِن را باریک بینانه زنده نگاه داشتند و فن آن را کامل کردند.

عنوان مقاله [English]

تعبیر تجربه ذِن

نویسنده [English]

  • sozoki daystez T. Taroo
1.Dai-i-San
2. منظور، نوعى پیچک است که در ژاپن به فوُجى (fuji)، و در میان ما به نام فرانسوى گلیسین معروف است، و به انگلیسى ویستاریا (wistaria) خوانده مى شود ـ م.
3. هر لى (
Li) در حدود دو و نیم میل است.
4. Sozan.
5. conditioning
6. kalpa یعنى دوران بسیار طولانى زمان.
7. Essays in Zen Buddhism، II (London: Luzac & Co.، 1933)، pp. 33-5.
8. karma
9. Brahman
10. خواننده توجه دارد که سوزوکى با نمونه هایى که از اکهارت آورده، بیشتر مفهوم عرفان (mysticism) و عارف را در معناى مسیحى آن در نظر دارد ـ م.
11. Rufus Jones، Studies in Mystical Religion (London: Macmillan and Co.، 1909)، pp. 225-226.
12. Ryutetsuma
13. Reiyu
14. Mysticism، East and West، Bertah L. Bracey and Richarda C. Payne، trans. (New York: The Macmillan Co.، 1932)، p.230.
15. avikalpa
16. intuition
17. Teitoku dento roku / Chصing-te chص
ںan-teng lu.