معنا

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

معنا

نویسنده [English]

  • h.p graise
Grice, H. P, "meaning", in Reading in The Philosophy of Language,edited by Rosenberg, Jay F. & Charles Travis, United States of America: Prentice-Hall, INC., Englewood cliffs, New Jersey, 1971, pp. 436-444.

1. از آن جایى که واژه (mean) در زبان انگلیسى معانى متعددى دارد و در هر سیاقى ممکن است معناى خاصى از آن مراد باشد, لذا ناچاریم که در پاره اى از موارد اصل جمله انگلیسى را که در آن کلمه (mean) و مشتقات آن به کار رفته بیاوریم و معناى (mean) را در آن سیاق بدست دهیم. به عبارت دیگر, با این که کلمه (mean) در غالب جمله هاى انگلیسى به صورت واحدى به کار مى رود, اما معناى آن در هر جمله تفاوت مى کند.(م)

2. C. L. Stevenson, Ethics and Language (New Haven, 1944), ch.iii.
3. cognitive
4. act-object ambiguity
5. Ibid., p. 57.

6. (Salome نام دختر هیرودیس است. او در مقابل هیرودیس آنتیپاس رقصید (مرقس: 6:17ـ 8) و در ازاى این کار سر یوحنّا (یحیاى) تعمیددهنده را به او تقدیم کردند.(م)
7. دَم,نوعى تلمبه بادى به صورت کیسه چرمین بزرگ و دسته دار است که در کارگاه هاى دستى براى روشن و فروزان نگه داشتن آتش به کار مى رود. (م)