طبقه بندى افعال زبانى در فلسفه تحلیلى و علم اصول

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

مقصود
از این مقاله پاسخ به یک پرسش اساسى در قلمرو فلسفه زبان است. آیا مى توان افعال
زبانى را به چند مقوله معیّن و محدود تقسیم کرد و همه کارهایى را که انسان به
وسیله زبان انجام مى دهد, به این چند مقوله تحویل برد؟ براى این که ماهیت پرسش و
اهمیت آن بیشتر معلوم شود ناچارم چند نکته را از باب مقدمه تذکر دهم

عنوان مقاله [English]

طبقه بندى افعال زبانى در فلسفه تحلیلى و علم اصول

نویسنده [English]

  • mohammad ali abdollahi
1. linguistic acts
2. speech acts
3. form of life

4 . براى تفصیل بیشتر نک:

Stern, David. G. Wittgensteinصs Philosophical Investigations an introduction, Cambridge University Press, 2004.
Glock, Hans, J. A Wittgenstein Dictionary, Blackwell, 1996.

5 . John Austin (1911 ـ 1960) فیلسوف زبان و استاد کُرسى فلسفه اخلاق در دانشگاه آکسفورد.

6. speech act theory

7 . براى تفصیل بیشتر درباره نظریه افعال گفتارى و سهم آستین در تنسیق و تنظیم آن نک:
عبداللّهى, محمّدعلى, (نظریه افعال گفتارى), در پژوهش هاى فلسفى ـ کلامى, مجله علمى ـ پژوهشى دانشگاه قم, سال ششم, شماره 24, سال 1384.

-Austin, John, L. How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.

8 . سرل, افعال گفتارى, ترجمه محمدعلى عبداللّهى, ص 108.
9 . براى تفصیل بیشتر نگاه کنید به: مقدمه کتاب افعال گفتارى, همان, ص 53 به بعد.
10 . براى توضیح و تفصیل بیشتر نکات پنج گانه بنگرید به: افعال گفتارى, همان, فصل 2.

11. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell, 1953, Para. 23.
12. Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico - PhilosoPhico, Routledge,1922, 4.02.
13. linguistic games
14. family resemblance
15. use theory
16. Wittgenstein Ludwig, philosopical Investigations, Blackwell, 1922, Para. 569.

71. براى تفصیل بیشتر در مورد تلقّى جدید ویتگنشتاین درباره زبان به بندهاى 243 تا 315 کتاب تحقیقات فلسفى مراجعه کنید و براى توضیح این بندها نک به:

Magin, Marie, Wittgenstein, Routledge, 1997, ch. 3 - 4.
18. Searle, John, Expression and Meaning, Cambridge University Press. 1979, P. Vii.
19. Ibid, P. Viii.
20. Searle, John, Mind, language and society, Basic Books, 1998, P. 147.
21. illocutionary Point
22. direction of fit
23. intentional state
24. sincerity condition

25 . براى تفصیل بیشتر در مورد شرطِ صداقت, نک به: سرل, افعال گفتارى, ص 177.

26. Searle, John, Mind, Language and Society, Basic Books, 1998, P. 148.
27. Searle, John, Expression and Meaning, Cambridge University Press. 1979, P. 5.
28. Ibid, P. 14.
29. Searle, John, Mind, Language and Society, Basic Books, 1998, P. 150.
30. institutional fact

31 . براى تفصیل بیشتر در مورد واقعیت هاى نهاد, نک به:

Searle, John, The Construction of Social Reality, New York: Free Press, 1995.
Mind, Language and Society, Basic Books 1998.

سرل, جان, افعال گفتارى, ترجمه محمدعلى عبداللّهى, انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, ص 162.
33. حکیم, عبدالصاحب, منتقى الاصول, تقریرات اصول محقّق روحانى, ج 1, ص 150, مطبعة امیر, چاپ اول, 1413 هـ. ق.
33 . فیّاض, محمد اسحاق, محاضرات فى اصول الفقه, تقریرات اصول محقّق خویى, ج 1, ص 84, انتشارات امام موسى صدر, بى تا, بى جا.
34 . اصفهانى, محمدحسین, (طلب و اراده) در: بحوث فى الاصول, ص 20, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1409 هـ. ق.
35 . اصفهانى, محمدحسین, نهایة الدرایة فى شرح الکفایة, ص 29, انتشارات طباطبایى, قم, بى تا.
36 . فیاض, محمداسحاق, همان, ص 86.
37 . خراسانى, محمدکاظم, فوائد الاصول, انتشارات وزارت ارشاد, چاپ تهران, 1407, ص 17.
38 . اصفهانى, محمدحسین, نهایة الدرایة فى شرح الکفایة, ص 161 ـ 162.
39 . براى تفصیل بیشتر در خصوص نظرگاه محقّق اصفهانى نک: محقّق اصفهانى, محمدحسین, (الاصول على نهج الحدیث) در: بحوث فى الاصول, ص 20 و (الطلب و الاراده) در: بحوث فى الاصول, ص 14 به بعد.
40 . حکیم, عبدالصاحب, منتقى الاصول, ج 1, ص 128 ـ 129.
41 . فیّاض, محمداسحاق, المباحث الاصولیة, انتشارات شریعت, چاپ اول, بى جا, ج 2, ص 36.
42 . صدر, سیدمحمدباقر, دروس فى علم الاصول, الحلقة الثالثة, ص 74, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1415 هـق.
43 . هاشمى, سیدمحمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, انتشارات قم, 1405 هـ. ق, ص 29.

44. Searl, John, Expression and Meaning, P. Viii, Cambridge University Press, 1979.

45 . براى تفصیل بیشتر نک به:

Austin, John, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.
Alston, William P. ,Illocutionary Acts and Sentence Meaning, Cornell University Press, 2000.
Searl, John, Expression and Meaning, Cambridge University Press 1979.