تحلیل اسماى خاص از دیدگاه جان استوارت میل و میرزا مهدى اصفهانى

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

مهدی علی پور

چکیده

یکى از مباحث مهم که امروزه در فلسفه زبان مطرح است, مبحث ماهیت نام ها و اسامى است. براى فیلسوفان زبان این پرسش مهم است که اسماى خاص و نیز اسماى جنس چگونه دلالت خویش را به انجام مى رسانند؟ در پاسخ به این پرسش محققان چندین نظریه ارائه کرده اند.1
اما این بحث هم چنان زنده و جالب است و مى توان به طور جدّى آن را در آثار جدیدتر نیز پى گرفت. از آن جا که این بحث در آثار جان استوارت میل (J.تS.تMill) ریشه دارد و او نیز به دیدگاه خاصى, با عنوان نظریه مصداقیِ معنا در باب دلالت اسماى خاص باور دارد, محققان همواره در آغاز این بحث به نظریه میل اشاره کرده, آن را نقد مى کنند و سپس دیدگاه خود را مطرح مى سازند. اما از آن جا که طرح نظریه میل تنها جنبه تاریخى و حاشیه اى دارد, چندان به درستى و دقّت انجام نمى پذیرد. ازاین رو, به نظر مى آید بازخوانى, گزارش و تحلیل نظریه میل در این زمینه به دور از درستى و نادرستى آن مناسب باشد.
با توجه به این که نظریه میل در برخى از تنسیق هایش با دیدگاه یکى از محققان اسلامى, یعنى میرزا مهدى اصفهانى شباهت بسیار دارد, در این مقاله, ضمن گزارش و تحلیل نظریه میرزا مهدى اصفهانى, دیدگاه او را با نظریه جان استوارت میل مقایسه و تطبیق کرده ایم.

عنوان مقاله [English]

تحلیل اسماى خاص از دیدگاه جان استوارت میل و میرزا مهدى اصفهانى

نویسنده [English]

  • Mahdi alipoor
اصفهانى, محمد تقى, هدایة المسترشدین, قم, مؤسسه نشر اسلامى, 1420.
اصفهانى, میرزا مهدى, ابواب الهدى, مشهد, 1364.
ـــــــــــــــــ, مصباح الهدى, مشهد, 1364.
صدوق, محمد بن على ابن بابویه, توحید صدوق, تحقیق سید هاشم حسینى, قم, مؤسسه نشر اسلامى.
ـــــــــــــــــ, عیون اخبار الرضا, سید مهدى لاجوردى, قم, 1363.
کلینى, محمد بن یعقوب, اصول کافى, تحقیق على اکبر غفارى, تهران, مکتبه صدوق, 1381 ق.
مظفّر, محمد رضا, المنطق, قم, مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان, 1370.
ملکى میانجى, محمد باقر, توحید الامامیّه, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, مؤسسه چاپ و انتشارات, 1373.

Mill, J. S, A System of Logic, London: Longman s, Green and Company , 1906.
Kripke, Saul, Naming and Necessity, Harvard University Press, 1980.
Salmon, Nathan, Reference and Essence, Oxford University Press, New
تYork, 1981.