تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

مطفی ملکیان

چکیده

جستار "مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهاى بشری" درازآهنگ تر از آن شد که در محدوده ى مقاله اى درخور طبع و نشر در یک شماره ى مجلّه بگنجد. لاجرم به دو بخش تقسیم شد: بخش نخست با عنوان جغرافیاى دانشهاى زبانی در شماره ى پیشین نقدونظر نقاب از رخ برافکند و اینک بخش دوم با عنوان تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول در این شماره, چهره مى گشاید.

عنوان مقاله [English]

تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول

نویسنده [English]

  • mostafa malekian
ابن سینا, الالهیّات من الشفاء, تحقیق الاب قنواتى و سعید زاید, قم: منشورات مکتبة آیةاللّه النجفى المرعشى, 1404 هـ. ق.
اصفهانى, شیخ محمّد تقى, هدایةالمسترشدین فى شرح اصول معالم الدین, قم: مؤسسة النشر الاسلامى, 1420 هـ. ق
اصفهانى, شیخ محمّد حسین, بحوث فى الاصول, قم: مؤسسة النشر الاسلامى, 1418 هـ. ق
ــــــــــ, نهایة الدرایة فى شرح الکفایه, قم: مؤسسة آل البیت لاحیاءالتراث, 1414 هـ. ق.
اصفهانى, میرزا مهدى, ابواب الهدى, مشهد, بى تا.
خراسانى, آخوند ملامحمّد کاظم, کفایة الاصول, قم: مؤسسة النشر الاسلامى, 1405 هـ. ق
خوئى, آیت اللّه, سید ابوالقاسم, اجود التقریرات (تقریرات اصول میرزاى نائینى), قم: مهر, بى تا.
رشتى, میرزا حبیب اللّه, بدایع الافکار, قم: مؤسسة آل البیت لاِحِیاءالتراث (افست).
شیرازى, صدرالدین محمّد, الحکمة المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه, بیروت, دار احیاءالتراث العربى ـ 1410 هـ.ق
ــــــــــــــ, التعلیقات على الشفاء (چاپ سنگى).
صافى اصفهانى, شیخ حسن, الهدایة فى الاصول (تقریرات اصول آیت اللّه خویى), قم: مؤسسة صاحب الامر (عج), 1417 هـ.ق.
طباطبایى, علامه سید محمّد حسین, الحاشیه, الاسفار, قم: مکتبة المصطفوى.
ــــــــــــــ, نهایة الحکمه, تصحیح و تعلیق: غلامرضا فیاضى, قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى, 1378 هـ. ش.
فیاض, محمّد اسحاق. محاضرات فى الاصول الفقه (تقریرات اصول آیت اللّه خویى), قم: مؤسسة النشر الاسلامى, 1419 هـ. ق.
کاظمى, شیخ محمّد على, فوائد الاصول (تقریرات اصول میرزاى نائینى), قم: مؤسسة النشرالاسلامى, 1404هـ. ق.
لاریجانى, صادق, جزوات دروس خارج اصول فقه.
ــــــــــــــ, دلالت و ضرورت, قم, نشر مرصاد, 1375 هـ. ش.
هاشمى شاهرودى, سید على, دراسات فى علم الاصول (تقریرات اصول آیت اللّه خویى), قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة, 1419 هـ. ق.
هاشمى شاهرودى, سید محمود, بحوث فى علم الاصول (تقریرات اصول شهید صدر), قم: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامى, 1470 هـ. ق.
شهرستانى, سید محمّدحسین, نهایةالمسئول و نهایةالمأمول فى علم الاصول (تقریرات اصول فاضل اردکانى), قم, مؤسسة آل البیت لأحیاءالتراث.

Armstrong, D. M. Universals: An opinionated intreduction, Westview press, USA,1989.
Frege, G., On Sense and refrence, in Richard, M. (ed.) (2003), Meaning, Oxford: Blackwell.
Frege, G., زThoughtinس in Salmon, N. and Soams, S. (1988) (eds.), Propositions and attitudes, Oxford University press.
Jeffrey, K. (2001), زStructured propositionsس in Stanford Encyclopedia of philosophy.
Keny, A. (2000), Frege: An introduction to the founder of modern analytic philosophy , Oxford: Blackwell.
Loux, M. (2002) , Metaphysics: A contemporary introduction (2nd ed.), London: Routledge.
:Lycan , W. (2002), Philosophy of launguage: A Contemporany introduction, London Routledge.
Mc Grath, M. (2005) , propositions, in Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Richard, M., زPropositional attitudesس in Itale, B. and Wright, C. (eds) (1999), A companion to the Philosophy of language, Oxford : Blacwell.
Rosenberg, Jand Travis, C., Readings in Philosophy of language (Part III: propositions), New Jersy: Prentice - Hall, Inc.
Russle, B., زOn denotingس, in Marsh, R. (ed.) (1956), B. Russle, logic and knowledge, London: George Allen and Unwin.
Schiffer, S. (2003), The things we mean, Oxford University press.
Soams, S. (2002), Beyand rigidity, Oxford University Press.
Sowyer, (2000), زPropertiesس in Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Zalta, E. (2005), زGottlob Fregeس in Stanford Encyclopedia of Philosophy .

(بر خود فرض مى دانم, از جناب استاد صادق لاریجانى که صورت اولیه این مقاله را ملاحظه کرده و نکات سودمندى را متذکر شدند, تشکر کنم.)