معرفت‌شناسی اختلافِ‌نظر و شواهدِ مرتبه بالاتر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

چکیده

این مقاله نقش یا کارکرد شواهد مرتبه بالاتر را در بحث اختلافِ‌نظر معرفتی بررسی ‌می‌کند. پس از ارائه تعریفی از شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر و تأکید بر تمایز میان آنها، به نفعِ این دیدگاه استدلال ‌می‌کنم که شواهد مرتبه بالاتر مستقل از شواهد مرتبه اول، شاهد به شمار نمی‌آیند. سپس از طریق مثال داروی اختلال یکی از مشهورترین دیدگاه‌های معرفت‌شناسان معاصر، یعنی دیدگاه دیوید کریستن‌سن را درباره شواهد مرتبه بالاتر و نقش آنها در اختلاف‌نظر توضیح می‌دهم و آن را نقد ‌می‌کنم. در ادامه استدلال تامس کِلی را درباره تأثیرنداشتن شواهد مرتبه بالاتر شرح می‌دهم و به نقد آن می‌پردازم. در این بخش چگونگی کارکرد استدلال اصلی کِلی علیه تأثیر شواهد مرتبه بالاتر را نشان می‌دهم و در عین حال، به این انتقاد واردشده بر استدلال کِلی پاسخ می‌دهم که تأثیر شواهد مرتبه بالاترلزوماً مؤید دیدگاه وزن‌دهی برابر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology Of Disagreement And Higher OrderEvidence

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh
Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Researcher, IPM.
چکیده [English]

This paper investigates the role of higher-order evidence in the debates concerning the epistemology of disagreement. After providing definitions for first-order and higher-order evidence respectively and emphasizing the difference between them, I propose an argument for the view that higher-order evidence can be considered as evidence just in the absence of first-order evidence. Then even through assessing the example concerning the reasoning-distorting drug, I investigate and criticize one of the most important views in the epistemology of disagreement, namely David Christensen's view. In this part, I defend the similarity between the role of higher-order evidence and undercutter evidence and the sameness of their functions in the epistemology of disagreement. Finally, I propose and assess Thomas Kelly's argument for the neutral role of higher-order evidence in the debate. In this part, after defending Kelly's argument from an objection according to which considering the probative force of higher-order evidence leads to Equal Weight View, I will show how Kelly's argument claims to work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First-order Evidence
  • higher-order evidence
  • Epistemic Disagreement
  • Conciliationism
  • Defeater
  • David Christensen
  • Thomas Kelly
1. Bergmann Michael (2009), “Rational Disagreement after Full Disclosure,” Episteme 6 (3).
2. Christensen, David (2007), “Epistemology of Disagreement: The Good News,” Philosophical Review 116 (2).
3. Christensen, David (2010), “Higher-Order Evidence,” Philosophical & Phenomenological Research 81 (1).
4. Feldman, Richard (2005), “Respecting the Evidence,” Philosophical Perspectives, 19.
5. Feldman, Richard (2006), “Epistemological Puzzles about Disagreement,” in Stephen Hetherington (ed.), Epistemology Futures, Oxford: Clarendon Press.
6. Friedman, Jane (2013), “Suspended Judgment,” Philosophy Studies, 162.
7. Kelly, Thomas (2005), “The Epistemic Significance of Disagreement,” in John Hawthorne & Tamar Gendler (eds.), Oxford Studies in Epistemology, Vol. 1, New York: Oxford University Press.
8. Kelly, Thomas (2010), “Peer Disagreement and Higher Order Evidence,” in Disagreement, R. Feldman & T. Warfield(ed.), Disagreement, New York: Oxford University Press.
9. Kornblith, Hilary (2010), “Belief in the face of controversy,” R. Feldman & T. Warfield(ed.) Disagreement, New York: Oxford University Press.
10. Matheson, Jonathan (2009), “Conciliatory Views of Disagreement and
11. Higher-Order Evidence,” Episteme, 6.
12. Pollock, John L. and Cruz, Joseph (1999), Contemporary Theories of Knowledge, Rowman & Littlefield Publishers.