مغالطه طبیعت‌گرایانه از منظر جورج مور

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 انشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و نقد دیدگاه جورج مور در مورد تعریف مفهوم «خوب» است. از نظر وی، وصف خوب به هیچ وصف دیگری قابل تحویل نیست. ‏به زعم مور مفهوم خوب یک مفهوم بسیط و از این‌رو تعریف‌ناپذیر است. مور افزون بر اینکه مفهوم خوب را تعریف‌ناپذیر ‌می‌داند، آن را یک کیفیت غیرطبیعی تلقی می‌کند. ‏وی هرگونه اندیشه‌ای را که خوب را با کیفیات طبیعی یکسان بداند، مخدوش دانسته و آن را مغالطه طبیعت‌گرایانه می‌شمارد. از این‌رو، بیان ‌می‌کند که خوب صفتی است که نه وجود دارد و نه ‌می‌تواند وجود داشته باشد، اما استدلال سؤال گشودۀ مور در نهایت تباین مفهومی خوب و لذّت را ‌می‌رساند و این غیر از تباین مصداقی آنهاست. بیان مور هرگز این احتمال را نفی نمی‌کند که محکی خوبی و لذّت یک وصف باشد ـ نه دو وصف ـ که به دو اعتبار، این دو مفهوم از آن انتزاع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Naturalistic Fallacy in Moore’s View

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Arjmand 1
  • Gholamhossain Tavakkoli 2
1 MA Student of Moral Philosophy.
2 Associate Professor, University of Isfahan.
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine Moore's view regarding the indefinability of good: is good undefinable? On his view, the concept of good is not derivable of any other concept. Therefore "good" is irreducible to other concepts. According to him, goodness is simple and undefinable. What is meant by definition? Among different definitions, Moore focuses on the most important sense thereof. In addition, Moore considers the "good," as a non- natural quality. He thinks that any effort to identify the good with other natural qualities is a fallacy. It is a naturalistic fallacy as he calls it. He supports his idea by the open question argument. In this paper we will argue that Moore's argument shows at most that the meaning of good and pleasure, for example, are not the same. They are conceptually different but it does not preclude the supposition that they both refer to one and same property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • G. E. Moor
  • Definition
  • Naturalistic Fallacy
  • Open Question Argument
  • Good
1. خندان، علی‌اصغر (1388)، منطق کاربردی، تهران و قم: انتشارات سمت و مؤسسه فرهنگی طه.

2. فرگه، گوتلوب (1367)، «معنی و مصداق»، ترجمه: منوچهر بدیعی، مجله فرهنگ، ش 2و3.

3. مور، جورج ادوارد (1388)، مبانی اخلاق، غلامحسین توکلی و علی عسگری یزدی، تهران و قم: سمت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

4. وارنوک، مری (1380)، فلسفه اخلاق در قرن بیستم، ابوالقاسم فنایی، قم: بوستان کتاب.

5. Begam, Hasna (2006), “Moore on goodness and the naturalistic fallacy” Australasian Journal of philosophy, 57.

6. Frankena. W. K (1938), “The Naturalistic Fallacy,” Mind, 48.

7. Miller, Alexander (2003), An Introduction to Contemporary Metaethics, Oxford: polity press.

8. Moore, G.E. (1942), “Reply to My Critics” in Schilpp, P. A, The Philosophy of G.E. Moore, Chicago: Northwestern University Press.

9. Robinson, Richard (1972), Definition, oxford: oxford university press.

10. Schilpp, Paul Arthur (1942),The Philosophy of G. E. Moore, Chicago: Northwestern, University Press.