بازشناسی سرشت فضایل با تأکید بر دیدگاه لیندا زگزبسکی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه دین دانشگاه قم و طلبه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

چکیده

فضیلت و رذیلت از کلیدواژه‌های رایج در اخلاق فلسفی و کاربردی هستند که پژوهشگران این حوزه‌ها درباره چیستی و سنخ این مقولات بسیار سخن گفته‌اند. در چند دهه اخیر با برجسته‌شدن نظریه‌های اخلاقی مبتنی بر فضیلت و نیز طرح نظریه فضیلت در معرفت‌شناسی، بازشناسی این مفهوم اهمیت دوچندان یافته و برخی معرفت‌شناسان نیز به تحلیل این مفهوم مهم پرداخته‌اند. لیندا زگزبسکی، نظریه‌پرداز معاصر در معرفت‌شناسی و اخلاق، با یگانه‌پنداشتن سنخ فضایل اخلاقی و عقلانی، در تحلیل سرشت فضایل نخست جنبه سلبی را در پیش می‌گیرد و تفاوت فضایل را با مفاهیمی مانند مهارت‌ها، استعدادها و توانایی‌های ذاتی، عادات، ملکات عقلانی و عواطف تبیین می‌کند. سپس در مقام ایجابی، فضایل را از سنخ ملکات رفتاری و دارای دو مؤلفه کلانِ انگیزش از درون و نیز موفقیت در کسب غایت مورد نظر می‌داند. با توجه به اهمیت فضایل در مسائل و ساختار برخی علوم از جمله اخلاق و معرفت‌شناسی، در مقاله حاضر با تأکید بر نظر زگزبسکی به بررسی سرشت فضایل و تفاوت بین آنها با مقولات مشابه می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rediscovery of the Nature of Virtues With a View on Linda Zagzebski's Theory

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Javadpour
چکیده [English]

'Virtue' and 'vice' are common terms in moral philosophy and applied ethics about the nature of which there has been a lot of discussion. In recent decades, with the reemergence of virtue ethics and the introduction of virtue theory in epistemology, it has become much more important to rediscover the notion, as some epistemologists have engaged in the analysis thereof. The contemporary epistemologist and moral philosopher, Linda Zagzebski, takesthe nature of moral and rational virtues to be identical. She first adopts a negative approach in her analysis of the nature of virtues, explicatingthe difference between virtues and other notions such as skills, dispositions, intrinsic abilities, habits, rational habitudes, and emotions. In the positive stage of her approach, Zagzebski takes virtues to be matters of behavioral habits, having two general components: internal motivation and success in achieving the intended goal. Given the significance of virtues with respect to the problems and structures of some disciplines such as ethics and epistemology, in this paper I will deal with the nature of virtues and their difference withsimilar categories, with a view on Zagzebski's theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtues
  • Vices
  • Habits
  • emotions
  • skills
  • Motivations
  • Zagzebski
1. پینکافس، ادموند (1378)، «فضایل»، ترجمه مهدی علی‌پور و حمیدرضا حسنی، نقدونظر، ش19 ـ 20.

2. راچلز، جیمز (1389)، فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، چاپ یکم، تهران: انتشارات حکمت.

3. مک‌اینتایر، السدیر (1392)، در پی فضیلت، ترجمه حمید شهریاری و محمدعلی شمالی، تهران: سمت.

4. وین رایت، ویلیام (1385)، عقل و دل، ترجمه محمدهادی شهاب، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

5. Anscomb, Elizabet (2004), “Moral Modern Philosophy,” in Virtue Ethics, Micheal Slote (ed.), Oxford: Oxford University Press.

6. Aquinas, Thomas (1948)¸Summa Theologica, New York: Benzinger Brothers.

7. Aristotle (1996), Eudemian Ethics, oxford: claren dam press

8. _______ (2009), Nickomachian Ethics, trans. by Daivid Ross, Oxford: Oxford University Press.

9. Bloomfield, Paul (2000), “Virtue Epistemology and the Epistemology of Virtue,” International Phenomenological Society, v. 60.

10. Brun, Georg and Dominique Kuenzle (2008), “Introduction: A New Role for Emotions in Epistemology?” in Epistemology and Emotions, New York: State University of New York at Oswego.

11. Driver, Julia (2001), Uneasy Virtue, New York: Oxford University Press.

12. Dworkin, Gerald (2006), “Theory, Practice and Moral Reasoning,” in: The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press.

13. Foot, Philippa (1987), “Virtues and Vices,” in: Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, P. Foot (ed.), Berkeley: University of California Press.

14. Greco, John (2008), “Virtue in Epistemology,” in: The Oxford Handbook of Epistemology, Paul Moser (ed.), New York: Oxford University Press.

15. Hume, David (1983), An Enquiry concerning the Principles of Moral, Indianapolis: Hackett Publishing.

16. Hursthouse, Rosalind (2010), “Virtuous Action,” in: A Companian to Philosophy of Action, Timothy O’Connor and Constantine Sandis (ed.), New York: Cambridge University.

17. Jost, Lawrence J. (2006), “Virtue and Vice,” Encyclopedia of Philosophy, Donald M. Borcher (ed.), United States of America.

18. Meilaender, Gilbert (2000), The Theory and Practice of Virtue, New York, Oxford University.

19. Lock, John (1996), An Enquiry Concerning Human Understanding, Kenneth Winkler (ed.), Indianapolis: Hackett.

20. Slote, Micheal (1993), “Virtue Ethics and Democratic Values,” in: Jornal of Social Philosophy, vol. 24.

21. __________ (1992), From Morality to Virtue, Oxford: Oxford University Press.

22. Sosa, Ernest (1991), “Knowledge and Intellectual Virtue,” in: Knowledge in Perspective, Selected Essays in Epistemology, Cambridge: Cambridge university press.

23. Souse, Ronald (de.) (2001), “Emotion,” in Lawrence C. Becker, Encyclopedia of Ethics, Routledge.

24. Winter, Michael(2012), Rethinking Virtue Theory, University of St. Thomas.

25. Zagzebski, Linda (2004), Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

26. __________ (2009a), “Exemplarist Virtue Theory,” in: Virtue and Vice, Moral and Epistemic, Heather Battaly (ed.), Blackwell Publishing.

27. __________ (1996), Virtues of the Mind. An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, New York: Cambrigde University Press.

28. __________ (2009b), On Epistemology, Belmont, CA: Wadsworth / Broadview Press.

29. __________ (1999), “What is Knowledge,” in: Blackwell Companian to Epistemology, Ernest Sosa (ed.), first pub., Blackwell Publishing.