دلالتِ صلب و ذات‌گرایی درباره افراد

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

sadjed. tayebi@gmail. com

چکیده

در این مقاله به بررسی رابطة میان آموزة معناشناسیکِ دلالت‌گری صلب نام‌های خاص در زبان طبیعی و آموزة متافیزیکی ذات‌گرایی دربارة افراد می‌‌پردازیم. به‌طور مشخص می‌‌خواهیم بررسی کنیم که استدلال‌های کریپکی برای هر یک از ادعاهای ذات‌گرایانة او دربارة افراد تا چه اندازه به آموزة صلبیت نام‌های خاص وابسته است. برای این منظور ابتدا به معرفی هریک از این آموزه‌ها می‌‌پردازیم و سپس با تمییز میان سه سطح متفاوت از ذات‌گرایی در نام‌گذاری و ضرورت رابطة هر کدام از این ادعاهای ذات‌گرایانه را با صلبیتِ نام‌های خاص بررسی می‌کنیم. خواهیم دید که کریپکی در هیچ‌کجا در استدلال برای هیچ ادعای ذات‌گرایانة اساسی و غیرپیش‌پاافتاده‌ای، صرفاً بر مقدمه‌های معناشناسیک متکی نبوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rigid Designation and Essentialism on Individuals

نویسنده [English]

  • Sajid Tayyibi
چکیده [English]

This article deals with the relation between the theory of semantics of rigid designation of proper nouns in natural language and tat of metaphysical essentialism about individuals. More specifically the auther examines extent to which  Kripke’s arguments   for each of  his essentialist claims depends on the  theory of rigidity of proper nouns. In this way the present article attempts first to explain each one of these theories and then  to distinguish  three different  levels ofessentialism in naming and the necessity, and finally to study the relation of each of essentialist claims with rigidity of proper nouns. Kripke, as it has been shown, is in no case dependent on semantic premisses in arguing for any of his fundamental essentialist claims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rigid designation
  • essential features
  • essentialism
  • necessity of origin
  • Kripke
1. Almog J., Wettstein H.,‌and J. Perry (eds.), .(1989) "Themes From Kaplan". Oxford: Oxford University Press

2. Ayer A.,‌(1952) "Language, Truth, and Logic", New York: Dover Publication Inc.

3. Carnap, R, "Meaning and Necessity", Chicago: The University of Chicago Press.

4. Fine K. (1989) The Problem of de re Modality, in [Almog, Wettstein and Perry1989], pp. 197-

5. Follesdal D. (1968),‌Quine on Modality, Synthese, 19: 147-157.

6. ـــــــــ, (1986),‌Essentialism and Reference, in [Hahn and Schilipp1986] pp. 97-115

7. Frege, G. (1892) On Sense and Refrence, in

8. Hahn and Schilipp. eds, (1986),‌"The Philosophy of W. V. Quine", La Salle: Open Court.

9. Hale, B.,‌and Wright, C.,‌(eds.) (1997) "A Companion to the Philosophy of Language", Oxford: Blackwell

10. Hughes, C. (2004) "Kripke: Names, Necessity, and Identity", Oxford: Oxford University Press.

11. Kaplan, D. (1968) Quantifying In,” Synthese 19: 178–214.

12. ـــــــــ,‌ (1986) Opacity, In [Hahn and Schilipp1986] pp. 229-289

13. ـــــــــ,‌ (1989) Demonstratives, in [Almog, Wettstein and Perry1989], pp. 481–563.

14. ـــــــــ,‌ (1989) Afterthoughts, in [Almog, Wettstein and Perry1989], pp. 567-614.

15. Kripke, S. (1959) “A Completeness Theorem for Modal Logic,” Journal of Symbolic Logic 24: 1–14

16. ـــــــــ, (1963) “Semantical Considerations for Modal Logic,” Acta Philosophia Fennica 16: 83–94.

17. ـــــــــ, (1980) "Naming and Necessity", Oxford: Basil Blackwell.

18. Quine, W. V. (1943) Notes on Existence and Necessity, Journal of Philosophy, 40: 113-127

19. ـــــــــ, (1947) “The Problem of Interpreting Quantified Modal Logic,” Journal of Symbolic Logic 12, pp. 43–8

20. ـــــــــ, (1956) "Quantifiers and Propositional Attitudes", Journal of Philosophy, 53: 177-187.

21. ـــــــــ, (1960) “Word and Object,” Cambridge, Mass: MIT Press.

22. ـــــــــ, (1977) “Intensions Revisited,” in Theories and Things, Cambridge MA: Harvard University Press, 1981, pp. 113–23.

23. Russsell, B. (1918),‌The Philosophy of Logical Atomism, in Collected Papers of Bertrand Russell, vol. 8, The Philosophy of Logical Atomism and Other Essays: 1914–1919, ed. J. G. Slater. London: Allen & Unwin, 1986.

24. Salmon, N. (1979) How Not to derive Essentialism from the Theory of Reference, The Journal of philosophy, 76: 703-725

25. ـــــــــ, (1981) "Reference and Essence", Princeton NJ: Princeton University Press.

26. Smullyan, A. Modality and Description, Journal of Symbolic Logic, 13: 31-37

27. Soames, S. (2003) "Philosophical Analysis in the Twentieth Century" vol. 2.

28. Stanley, J. (1997) Names and Rigid Designation, in [Hale and Wright1997] pp. 555-585.

29. Sullivan, A. (2005) Rigid Designation, Direct Reference, and Modal Metaphysics, Pacific Philosophical Quarterly, 86: 577-599.