ماهیت انسان معاصر و نیازهاى او از دیدگاه سیدحسین نصر

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

Salehi_ali2000@yahoo. com

چکیده

از نظر سیدحسین نصر انسان ماهیت حقیقى ثابت و تغییرناپذیر دارد و تحولات جوامع در طول تاریخ عارضی بوده و آن ماهیت ثابت را تغییر نداده است. با این‌‌حال، نصر تصویر خاصی از انسان سنتى و انسان متجدد ارائه می‌دهد و انسان‌شناسى متجدد را متفاوت از انسان‌شناسی سنتی می‌داند. بررسى دیدگاه نصر دربارة ویژگى‏هاى ثابت انسان و ویژگى‏هاى خاص انسان متجدد، نشان می‌دهد که او هم برای مجموع انسان‌ها ـ اعم از سنتی و متجدّد ـ و هم به‌طور خاص برای انسان‌های متجدد نیازهایی چند را برشمرده است. مهم‌ترین این نیازها عبارت‌اند از: نیاز به ذات قدسی، معرفت مابعدالطبیعی، معنای زندگی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، حفظ محیط‌زیست، علم مقدس، و یک‌پارچگی شخصیت انسان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Contemporary Man and his Needs from Dr. Nasr’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Ali Reza Salihi
چکیده [English]

According to Dr Nasr the nature of human being is invariable and unchangeable reality and changes of communities in the course of history are accidental which have left no change in the very nature of man. Dr Nasr, however, gives a special image of modern man as well as that of traditional one and thus distinguishes between two sorts of modern and traditional humanology. Examination of Dr. Nasr’s view on unchangeable features of man and those specific of modern man shows that he has also listed some needs for humanity in general and for contemporary men in particular.  The most important of these needs are: the need for Holy Essence, metaphysical knowledge, meaning of life, peaceful coexistence, preservation of life environment, sacred science, and the integrity of human character

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hussein Nasr
  • Human Nature
  • humanology
  • traditional man
  • modern man
  • need
1. بومر، فرانکلین لوفان(1382ﻫ.ش)جریان‌هاى بزرگ در تاریخ اندیشه‏ غربى. دوم، ترجمة حسین بشیریه، تهران: مرکز بازشناسى اسلام و ایران.

2. خندق‏آبادى، حسین(1380ﻫ.ش) حکمت جاویدان. تهران: مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران.

3. شوان، فریتیوف(1388ﻫ.ش) منطق و تعالی. ترجمة حسین خندق‌آبادی، تهران: نشر نگاه معاصر.

4. شولتس، دوان(، 1382ﻫ.ش) روان‏شناسى کمال، ترجمة گیتی خوشدل، تهران: نشر پیکان.

5. لینگز، مارتین(1387) عارفى از الجزایر، ترجمة نصراللّه‏ پورجوادى، تهران: نشر هرمس.

6. نصر، سید‌حسین(1374ﻫ.ش) «برخورد تمدنها و سازندگىِ آینده‏ بشر» در برخورد تمدن‏ها: هانتینگتون و منتقدانش، ترجمة مجتبى امیرى، تهران: مؤسسه‏ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

7. ـــــــــ ، (1379ﻫ.ش) نیاز به علم مقدس، ترجمة حسن میاندارى، قم: مؤسسه‏ فرهنگىِ طه.

8. ـــــــــ ، (1381ﻫ.ش) معرفت و معنویت، ترجمة انشاءاللّه‏ رحمتى، تهران: دفتر نشر و پژوهش سهروردى.

9. ـــــــــ ، (1381ﻫ.ش) موقعیت فلسفه اسلامى در عصر حاضر (گفت‌وگو با سیدحسین نصر)، تدوین: سیدسلمان صفوى، تهران: انتشارات سلمان آزاده.

10. ـــــــــ ، (1382ﻫ.ش) جوان مسلمان و دنیاى متجدد، ترجمة مرتضى اسعدى، تهران: انتشارات طرح نو.

11. ـــــــــ ، (1382ﻫ.ش) خرد جاودان (مجموعه مقالات)، تدوین: سیدحسین حسینى، تهران: انتشارات سروش.

12. ـــــــــ ، (1382ﻫ.ش) آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز. ، ترجمة حسین حیدری و محمد هادی امینی، تهران: قصیده‌سرا.

13. ـــــــــ ، (1382ﻫ.ش) صدرالمتألهین شیرازى و حکمت متعالیه، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

14. ـــــــــ ، (1383ﻫ.ش) اسلام و تنگناهاى دنیاى متجدد.  ترجمة انشاءاللّه‏ رحمتى، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

15. ـــــــــ ، (1383ﻫ.ش) انسان و طبیعت؛ بحران معنوى انسان متجدد، چاپ دوم، ترجمة ترجمه‏ عبدالرحیم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

16. ـــــــــ ، (1383ﻫ.ش) در غربت غربى (زندگى‏نامه‏ خودنوشت)، ترجمة امیر مازیار و امیر نصرى، تهران: مؤسسه‏ خدمات فرهنگى رسا.

17. ـــــــــ ، (1384ﻫ.ش) علم و تمدن در اسلام، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى

18. ـــــــــ ، (1385ﻫ.ش) «جهان‏بینى اسلامى و علم جدید»، در علم دینى، دیدگاه‏ها و ملاحظات تدوین: سیدحمیدرضا حسنى، مهدى على‏پور، سید محمدتقى موحد ابطحى، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

19. ـــــــــ ، (1385ﻫ.ش) در جست‌وجوى امر قدسى. چاپ اول، ترجمة سیدمصطفى شهرآیینى، تهران: نشر نی.

20. ـــــــــ ، (1385ﻫ.ش) دین و نظم طبیعت، ترجمة انشاءاللّه‏ رحمتى، تهران: نشر نی.

21. ـــــــــ ، (1386ﻫ.ش) معرفت جاودان، تدوین: سیدحسن حسینى، انتشارات مهر نیوشا.

22. نقدونظر،(1376ﻫ.ش) نقدونظر سال چهارم شماره3 و4(ویژه سنت‌گرایان).

23. ـــــــــ ، (1382ﻫ.ش) نقدونظر سال دهم، شماره 29ـ 32 (ویژۀ معنای زندگی).

24. هانتینگتون(1374ﻫ.ش) ساموئل، «برخورد تمدن‌ها»، در نظریه‏ برخورد تمدن‏ها: هانتینگتون و منتقدانش تهران: مؤسسه‏ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 

25. Golshani, Mehdi,(1998) ed. Can Science Dispense with Religion? Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.

26. Guenon, Rene (2004)  The Criticse of the Modern World. Hilldale NY.

27. Hahn, Lewis Edwin (2001) ed. The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr. Illinoise: Open Court Publishing Company.

28. Nasr, Seyyed Hossein (1991) Religion and Religions: The Challenge of Living in a Multi-religious World. : The University of North Carolina.

29. _____, (1974) "Who is man?" In The Sword of Gnosis, by Jacob Nidleman. NY: Penguin book.

30. Needleman, Jacob(1974) ed. The Sword of Gnosis. NY: Penguin Book