الهام واژه‌ها: بررسی نظریه‌های لفظ‌محور در باب الهام کتاب مقدس

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

نظریه‌های الهام(یا بنابر آنچه در سنت اسلامی« وحی»  شناخته شده است) به تبیین ارتباطِ میان خدا و واسطة انسانی در انتقال وحی می‌پردازند. زمانی که نظریه‌ای به مسئلة الهامی‌بودن یک متن مقدس (مثل قرآن یا کتاب مقدس) می‌پردازد، دو مسئلة عمده را کانون توجه خود قرار می‌دهد: الف) سازوکار الهام (چگونگی انتقال مطالب خداوند به واسطة انسانی) وب) محدودة الهام( این که چه میزان از مطالب موجود در یک متن مقدس، الهامی است). مسیحیان نیز بر این اعتقادند که کتاب مقدس آنها الهامی است. دیدگاه‌های آنها در تبیین الهام و وحی به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظریه‌هایی که واژه‌های کتاب مقدس را نیز الهامی می‌دانند و نظریه‌هایی که الهام را در جایی ورای الفاظ جست‌وجو می‌کنند. در این مقاله تنها به بررسی دستة اول می‌پردازیم. با توجه به جدی‌ترشدن بحث دربارة الهام و وحی در فضای اندیشگی ایران، بررسی نظریه‌های موجود در دیگر فضاهای دینی خالی از فایده نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Literalistic Theories on Divine Inspiration of the Bible

نویسنده [English]

  • Muhammad Haqqani Fazl
چکیده [English]

Many religions hold that their holy scriptures are somewhat words of God which means that He communicated His words to human beings. The divine inspiration (or as in Islamic tradition revelation) theories explain this sort of relation between God and human mediator. When a theory claims that a holy scripture (like Quran or Bible) is divinely inspired, it emphasizes on two points: mechanism of inspiration (revelation), and the extent of inspiration (revelation). The former explain how the divine content is conveyed to human mediator, while the latter describes how much  the existing materials in  scripture are inspired (revealed). Christians believe their Scripture to be divinely inspired and thus present theories to establish their claim. These theories are generally divided into two categories: theories that hold the words and passages of the Bible to be divinely inspired, and theories that search for divine inspiration beyond the words and phrases. The present article deals with only the former type of theories. In view of the crucial importance of treatment of inspiration and revelation in the intellectual milieu of Iran, examination of current theories in other religious milieus can be of great use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inspiration
  • Bible
  • Scripture
  • Revelation
  • Prophets  
1. پیترز، اف. ئی(1384ﻫ.ش) یهودیت، مسیحیت و اسلام، ترجمة حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

2. تیسن، هنری(بی‌تا) الاهیات مسیحی، ترجمة ط میکائیلیان،تهران: انتشارات حیات ابدی.

3. لین، تونی(1380ﻫ.ش)تاریخ تفکر مسیحی، ترجمة آسریان روبرت، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.

4. محمدیان، بهرام(1381ﻫ.ش) مترجم، دایرةالمعارف کتاب مقدس، تهران: انتشارات سرخدار.

 

5. Arfield, Benjamin Breckinridge (1970)The Inspiration & Authority of the Bible. Edited by Craig Samuel. Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publishing Company.

6. Bowden, John. (2005)Christianity: the Complete Guide. London: Continuum.

7. Chafer, Lewis Sperry, and F. Walvoord John (1974)Major Bible themes: 52 vital doctrines of the Scripture simplified & explained. Zondervan, 1974.

8. Focant, Camille. (2004)Encyclopedia of Christian theology. Edited by Yves Lacoste Jean. New York: Routledge.

9. Forestell, J. T.(2003)"Biblical Inspration. " New Catholic Encyclopedia (D. C) 7.

10. Law, David R. (2001)Inspiration. Edited by 1est. London: Continuum.

11. Metzger, Bruce M.(1993) and D. Coogan Michael. The Oxford companion to the Bible. New York: Oxford University Press.

12. O'Collins, Gerald (1981) Fundamental Theology. London: Darton: Longman & Todd.

13. Pink, W. (1981) The Divine Inspiration of the Bible. Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, Retrived from.

14. rembath, Kern Robert (1987) Evangelical Theories of Biblical Inspiration; A Review & Proposal. New York: Oxford University Press.

15. Sri, Edward P.(1999) Taking God at His Word; A Catholic Understanding of Biblical Inerrancy. Catholics United for the Faith, Inc.