معنا به مثابه تجربه

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

fazeli.mojtaba@gmail.com

چکیده

در این مقاله در صددام تا با نقد نظریه‌های معنایی مختلف، این پیش‌‌فرض را به چالش بکشم که معنا‌، بخشی از زبان است و در نتیجه برای برقراری ارتباط زبانی میان انسان‌‌ها، اشتراک‌‌ معنایی میان آنها ضروری است. در این مقاله ضمن نقد سه دسته از نظریه‌های ارجاعی، ساختاری و کاربردی نشان خواهم داد که هیچ یک از این نظریه‌ها نمی‌‌توانند ثابت کنند که برداشت آنها از معنا، «اشتراک‌‌پذیری» آن را ثابت می‌‌کند. سپس با تکیه بر تفسیر تازه‌‌ای از نظریۀ معنایی ویتگنشتاین متأخر، نشان خواهم داد که معنا امری شخصی و مبتنی بر تجربه‌های فردی است. همچنین برقراری ارتباط میان انسان‌‌ها نه اشتراک‌‌گذاری معنا، بلکه هماهنگی زیستی‌- رفتاری میان آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning as Experience

نویسنده [English]

 • mojtaba Fazeli
چکیده [English]

Criticising different meaning theories, this paper aims to challenge the presupposition that “meaning” is a constituent part of language so that communication among people requires sharing the same meaning. In this paper, I will offer a critical review of three clusters of theories, i.e. referential, structurist and use approach to meaning, to show that none succeeds in accounting for the above presupposition. Then, relying on a new interpretation of later Wittgenstein’s theory of language, I will explain why meaning is a private matter and based on personal experiences, and communication among people is, not sharing meaning, but a harmony in their lifestyles and behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • meaning
 • use
 • sharing meaning
 • Wittgenstein
 • harmony in lifestyle and behaviour
 1. صفوی‌‌، کوروش(1382)، «نگاهی به آرای فیلسوفان زبان در طرح نظریه‌‌های معنایی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ش 186.
 2. لاک، جان(1380)، جستاری در فهم بشر،تلخیص: پرینگل پتیسون، ترجمه: رضازاده شفق، تهران: انتشارات شفیعی.
 3. ویتگنشتاین، لودویک (1380)، پژوهشهای فلسفی،ترجمه: فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز. 
 

 1. Aristotle (1991),de Interpretatione, Trans: J. L. Ackrill. in Barnes.
 2. Barnes, Jonathan, ed.(1991) The Complete Works of Aristotle, The revised Oxford Translation. 4th Edition. Princeton University Press.
 3. Culler, Jonathan(1976), Ferdinand de Saussure. Cornell University Press.
 4. Devitt, Michael & Sterenly, Kim. (1999), Language and Reality. Oxford: Blackwell.
 5. Fodor, Jerry A. (1975), The Language Of Thought, Crowell Press.
 6. Hawkes, Terence. (1977), Structuralism and Semiotics, University of California Press.
10. Lycan, William G. (2000),Philosophy of Language: A Contemporary Indroduction, Routledge.

11. Saussur, Ferdinand de. (1966), Course in General Linguistic. Eds. Charles Bally and Albert Sechehaye, tr. Wade Baskin, New York: McGraw-Hill.

12. Wittgenstein, L(1953),Philosophical Investigations. trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.