نمایه نویسندگان

آ

 • آل بویه، علیرضا نفی تک ‌ساحتی و میرا‌ بودن ‌‌آدمی در قرآن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 121-150]

ا

 • اسعدی، علیرضا نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 170-180]
 • اکبری، رضا تأثیر تلقی ابن‌ سینا از نفس بر تصویر او از جاودانگی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 2-17]

ب

پ

 • پرهیزکار، غلامرضا وحدت یا دوگانگی نفس و روح از منظر اسلام [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 125-145]
 • پوراسماعیل، یاسر صورت‌بندی نظریۀ ابن ‌سینا دربارۀ کیفیات محسوس [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 64-82]
 • پوراسماعیل، یاسر استدلال‌هایی به سود و زیان بازنمودگرایی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 2-22]
 • پوراسماعیل، یاسر بررسی استدلال شفافیت به ‌‌‌نفع بازنمودگرایی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 87-109]

خ

 • خدادادی، مریم مبانی پدیدارشناسی اخلاق [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 153-176]
 • خوشنویس، یاسر نسخۀ علّی نوخاسته‌گرایی در مورد ویژگی آگاهی کیفی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 23-54]
 • خوشنویس، یاسر انواع ویژگی‌‌‌های ذهنی و تمایز ذهنی ـ فیزیکی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 5-22]

د

 • دیوانی، امیر خلق عقلی و سعادت جاوید؛ دیدگاه ابن سینا دربارۀ نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 42-63]

ذ

س

 • سنایی، علی تعیین مبنای اختلاف فیزیکالیسم پیشینی و پسینی و بررسی لوازم هرکدام [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 23-49]

ش

 • شیخ رضایی، حسین هویت شخصی؛ نگاهی به چند رویکرد رایج [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 134-152]
 • شه گلی، احمد نظریۀ انعکاس؛ رهیافتی فلسفی- روان شناختی به رابطۀ نفس و بدن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 83-120]

ع

 • علیپور، ابراهیم رابطۀ انسان و هستی؛ اقتضائات و موانع از نگاه مارتین هیدگر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 177-201]
 • علیزاده، بهرام اراده آزاد؛ دیدگاه‌‌‌های معاصر در باب ارادۀ آزاد [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 149-188]

غ

 • غفاری، ابوالحسن تحلیل انتقادی اشکالات ملاشمسا گیلانی و ملامحمدصادق اردستانی بر نظریۀ ملاصدرا دربارۀ نفس [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-77]

ف

 • فتح زاده، حسن نظریۀ صدق در پدیده‌‌‌‌‌‌ شناسی هوسرل [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 110-148]

ک

ل

 • لطفی، مرضیه رویارویی با مسئلۀ آگاهی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 50-86]

م

 • مروارید، محمود برون‌گرایی و برهان جابجایی آرام [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 89-133]
 • موسوی، هادی بررسی نظریۀ جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاءبودن نفس [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 78-102]
 • موسوی، هادی نقد کتاب رابطۀ نفس و بدن از نظر ملاصدرا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 189-208]

ن

 • نصری، عبدالله نفس و ابعاد و مراتب آن از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 18-46]
 • نصیری، منصور نفس و بدن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 151-178]

ه

 • هنری، احمد رضا استکمال برزخی و اختیار در عالم برزخ [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 146-169]

ی

 • یوسفیان، حسین آموزۀ ابن‌رشدی وحدت عقل (‌نفس عاقله)‌ و انکار جاودانگیِ شخصی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 29-41]