زمینه‌‌ها و عوامل تردید در خطاناپذیری کتاب مقدس

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسیحیان از همان دوره‌های اولیه تاریخ مسیحیت، کتاب مقدس  خود را عاری و بری از هرگونه خطایی می‌پنداشتند. اما در دورۀ جدید، جایگاه کتاب مقدس متزلزل شد و بسیاری به آن با دیدۀ تردید نگریستند تا آنجا که امروزه بسیاری از مسیحیان و حتی الاهی‌دانان مسیحی اعتقادی به خطاناپذیری آن ندارند. بحث در این‌باره از دو جهت بااهمیت است: نخست، از جهت جایگاه کتاب مقدس در ایمان مسیحی، و دوم تزلزل این جایگاه در دورۀ جدید. از سوی دیگر این مباحث توجه اندیشمندان مسلمان را نیز به خود معطوف کرده و برخی اندیشمندان مسلمان به تطبیق این مسائل بر قرآن کریم پرداخته‌اند. مقالۀ حاضر پس از اشاره‌ای کوتاه به معنا و اهمیت بحث «خطاناپذیری کتاب مقدس» به برخی از مسائل و جریاناتی که زمینه‌‌ساز طرحِ این بحث بودند، اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grounds and Elements of Doubts over Infallibility of Bible

نویسنده [English]

 • Muhammad Haqqani Fazl
چکیده [English]

From the early times the Bible was considered by the Christians as infallible and devoid of any fault. In modern time, however, the place of Bible was undermined and a skeptical approach was taken toward it in such a way that many Christians and even Christian theologian have no belief in its infallibility. This question is of importance from two respects: first, the place of Bible in Christian faith and its undermining in modern times. On the other hand, such discussions draw the attention of Muslim thinkers in such a way that some of them began to apply the same questions to the Holy Quran. The present article attempts to discuss briefly the significance and importance of “infallibility of the Bible” explaining some problems and events that contributed to the rise of such discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Bible
 • Infallibility
 • criticism
 • Age of Enlightenment
 • Reformation
 • modernity
 1. اسلامی، سیدحسن، (1387) «درسنامه خدا و نظریه تکاملی»، فصل‌‌نامۀ هفت‌‌ آسمان، شمارۀ 39.
 2. ایلخانی، محمد، (1382) تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: سمت.
 3. حقانی فضل، محمد، (1388) «گونه‌های مکاشفۀ خداوند در الاهیات مسیحی»، فصلنامۀ هفت ‌آسمان، شمارۀ 44.
 4. رابرتسون، آرچیبالد، (1378) عیسی: اسطوره یا تاریخ؟ ترجمۀ حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 5. ساجدی، ابوالفضل، (1383) زبان دین و قرآن، قم: انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 6. سروش، عبدالکریم، (1387) «طوطی و زنبور؛ پاسخ دوم عبدالکریم سروش به آیت‌الله جعفر سبحانی»، آیینه اندیشه، شماره 8.
 7. عهد جدید بر اساس نسخۀ اورشلیم (1387) ترجمۀ پیروز سیار، تهران: نشر نی.
 8. کریمی، مصطفی، (1386) وحی‌شناسی (علوم قرآنی 2)، قم: انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 9. کیوپیت، دان، (1376) دریاى ایمان، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، طرح نو.
 10. گرانت، رابرت و دیوید تریسی، (1385) تاریخچۀ مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس، ترجمه به همراه نقد و تطبیق با قرآن، ابوالفضل ساجدی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 11. لین، تونی، (1380) تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران: نشر فروزان روز.
 12. مک‌‌گراث، الیستر، (1382) مقدمه‌‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمۀ بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 13. ــــــــــــ ، (1385) درآمدی بر الاهیات مسیحی، ترجمۀ عیسی دیباج، تهران: کتاب روشن.
 14. ویلسون، برایان، (1381) دین مسیح، ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
 15. ویلیامز، ان. پی.، (1387) «سنت در مسیحیت»، ترجمۀ حامد فیاضی، فصل‌‌نامۀ هفت‌‌ آسمان، شماره 39.
 16. هوردرن، ویلیام، (1368) راهنمای الاهیات پروتستان، ترجمۀ طاطه‌‌وس میکائلیان، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
 17. Achtemeier, Paul, J., (ed.) (1985) Harper's Bible dictionary, 1st ed., San Francisco: Harper & Row.
 18. Bowden, John, (ed.) (2005) Christianity: the Complete Guide, London: Continuum.
 19. Byrne, Peter and Leslie, Houlden, (ed.) (1995) Companion encyclopedia of theology, London ; New York: Routledge.
 20. Ferngren, Gary B., (ed.) (2000) The History of Science end Religion in the Western Tradition: an Encyclopedia, New York: Garland Publishing.
 21. Foos, Harold, D. & L., Paige Patterson, (2000) "The Revelation, Inspiration, and Inerrancy of the Bible", in The Fundamentals for the Twenty-First Century: Examining the Crucial Issues of the Christian Faith, Mal Couch (ed.), Kregel Publications.
 22. Forestell, J. T., (2003), "Biblical Inspration", in: New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., vol. 7, Detroit: Catholic University of America: Thomson/Gale; Washington, D.C.
 23. Law, David, R., (2001) Inspiration, 1est edition, London: Continuum.
 24. McKim, Donald, K., (1994) The Bible in Theology and Preaching, Nashville: Abingdon.
 25. Metzger, Bruce, M. & Michael D. Coogan (eds.), (1993) The Oxford companion to the Bible, New York: Oxford University Press.
 26. Pinnock, Clark, H., (1967) A defense of Biblical infallibility, Presbyterian and Reformed Pub Co.
 27. Sri, Edward, P., (1999) Taking God at His Word; A Catholic Understanding of Biblical Inerrancy, Catholics United for the Faith, Inc.
 28. Stone, David, (1996) New Testament, London: Teach Yourself Books