دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، بهار 1394، صفحه 4-169 
2. مدرسه کلامی ری

صفحه 29-53

سیدجمال الدین موسوی


5. مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم

صفحه 115-151

علی نقی خدایاری؛ اکبر اقوام کرباسی