دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، پاییز 1394، صفحه 4-175 
7. نقش حرکت جوهری در تکامل انسان

صفحه 156-175

ابراهیم علیپور؛ عسگر دیرباز