دوره و شماره: دوره 11، شماره 42-41، بهار 1385، صفحه 4-375 
1. فیلسوفان مسلمان و همخوانی میان فلسفه و دین

صفحه 168-185

ابراهیم بیومی مدکور ترجمه عبدالله امینی پور


2. چون و چراهای فلسفۀ اسلامی

صفحه 186-203

محمدعلی ابوریّان ترجمه محمدحسن معصومی بهبهانی


3. رویکردهای فلسفی (به دین پژوهی)

صفحه 204-238

راب فیشر ترجمه نادر شکراللهی


4. عقلانیت در فلسفه اسلامی

صفحه 239-254

ماجد فخری ترجمه محمد زارع