دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1391، صفحه 5-176 
2. مدرسۀ کلامی کوفه

صفحه 38-65

اکبر اقوام کرباسی